Juridiskas atsauces

1. Mājas lapas prezentācija

Tīmekļa vietnes lietotāji https://www.easytrip-transport-services.com ar šo tiek informēti par tās izstrādē un uzraudzībā iesaistīto personu identitāti:

Licences īpašnieks: EASYTRIP B.V., Nīderlandē reģistrēts uzņēmums, kas reģistrēts uzņēmumu reģistrā ar numuru 412690, kura juridiskā adrese ir Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Nīderlande.

Tīmekļa aģentūra: Peppercube 

Atbildīgais izdevējs: Easytrip Komunikācijas departaments: contact@easytrip-transport-services.com

Hostinga pakalpojuma sniedzējs: ATE

2. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un piedāvātie pakalpojumi

Tīmekļa vietnes izmantošana ar domēna vārdu https://www.easytrip-transport-services.com nozīmē pilnīgu piekrišanu turpmāk aprakstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Šie noteikumi un nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti jebkurā laikā; tādēļ Tīmekļa vietnes lietotāji tiek aicināti tos laiku pa laikam izlasīt.

Šī tīmekļa vietne lietotājiem parasti ir pieejama jebkurā laikā. Tomēr par pārtraukumu tehnisku uzturēšanas iemeslu dēļ var lemt Easytrip Transport Services, kas tad darīs visu iespējamo, lai lietotājus iepriekš informētu par iejaukšanās datumiem un laikiem.

Vietni laiku pa laikam atjaunina Komunikācijas un mārketinga nodaļa. Tāpat juridiskais paziņojums un atruna var tikt grozīti jebkurā laikā: tie tomēr ir saistoši lietotājam, kurš tiek aicināts atsaukties uz tiem pēc iespējas biežāk, lai tos ņemtu vērā.

Jebkāda nesankcionēta piekļuve tīmekļa vietnes pirmkodam ar mērķi vai sekām, jo īpaši ļaunprātīgas programmatūras ieviešanai, informācijas novirzīšanai vai, vispārīgāk, tās struktūras maiņai, ir aizliegta. Easytrip Transport Services var veikt vai likt veikt jebkādus pasākumus, lai pārtrauktu traucējumus un nodrošinātu savu interešu aizsardzību.

3. Sniegto pakalpojumu apraksts

Tīmekļa vietnes mērķis ir sniegt informāciju par visām uzņēmuma darbībām.

Easytrip Transport Services cenšas sniegt tīmekļa vietnē pēc iespējas precīzāku informāciju. Tomēr tā nav atbildīga par izlaidumiem, neprecizitātēm vai nepilnībām atjauninājumos, ko radījusi pati vai trešās puses partneri, kas tai sniedz šo informāciju.

Visa Tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir tikai indikatīva un var mainīties. Turklāt Tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav izsmeļoša. To piešķir, ņemot vērā visas izmaiņas, kas notikušas kopš tā publicēšanas.

4. Atbildības ierobežošana

Easytrip Transport Services neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas nodarīti lietotājam vai viņa/viņas iekārtām saistībā ar tīmekļa vietni vai tīmekļa vietnes lietošanu, nespēju to lietot vai tās lietošanas sekām.

Easytrip Transport Services nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām tīmekļa vietnē, kā arī par apstrādātās informācijas un datu pilnīgumu un atbilstību.

Easytrip Transport Services dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Tīmekļa vietni saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem drošības un konfidencialitātes jomā. Tomēr tā nevar garantēt pilnīgu drošību. Tā neuzņemas atbildību par nepareizu darbību, piekļuves neiespējamību vai sliktiem Tīmekļa vietnes lietošanas apstākļiem, kas radušies nepiemērota aprīkojuma, lietotāja interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēja darbības traucējumu, interneta tīkla pārslodzes vai jebkādu citu no tās neatkarīgu iemeslu dēļ.

Tādējādi Easytrip Transport Services negarantē, ka tīmekļa vietnē vai ar to saistītajās tīmekļa vietnēs nav datorvīrusu vai citu ļaunprātīgu vai kaitīgu datorprogrammu, kā arī ka tīmekļa vietnē vai ar to saistītajās tīmekļa vietnēs nav hakeru vai citu drošības nepilnību. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai pārliecinātos, ka viņš izmanto atbilstošu pretvīrusu programmatūru.

Lai izmantotu vietni, lietotājam ir jābūt prasmēm, aparatūrai un programmatūrai, kas nepieciešama, lai izmantotu internetu. Lietotājs atzīst, ka interneta īpašības un ierobežojumi nevar garantēt datu konfidencialitāti, pieejamību un integritāti to tranzīta laikā caur internetu.

Easytrip Transport Services patur tiesības veikt izmaiņas vai uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt visas tīmekļa vietnes vai tās daļas darbību bez iepriekšēja brīdinājuma vai jebkāda veida kompensācijas, ko lietotājs akceptē. Tāpat Easytrip Transport Services neuzņemas atbildību par kļūdām, pārtraukumiem vai informācijas nepieejamību.

Easytrip Transport Services nav atbildīgs par to, ka nav izpildījis jebkuras no šeit noteiktajām saistībām, kas radušās no tā neatkarīgu problēmu dēļ.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

Visa tīmekļa vietnē pieejamā informācija (vietnē ietvertie dokumenti un visi elementi, kas izveidoti tīmekļa vietnei) pieder Easytrip Transport Services un tās meitasuzņēmumiem, un uz to attiecas piemērojamie intelektuālā īpašuma noteikumi.

Jebkāda visa tīmekļa vietnes satura vai kvalitātes vai kvantitātes ziņā būtiskas tā daļas iegūšana, pastāvīgi vai uz laiku pārnesot to uz citu nesēju, ar jebkādiem līdzekļiem vai jebkādā formā, kā arī atkārtota izmantošana, padarot sabiedrībai pieejamu visu tīmekļa vietnes saturu vai tā kvalitātes vai kvantitātes aspektā būtisku daļu, neatkarīgi no formas, ir nelikumīgi.

Šīs tīmekļa vietnes lietotājiem netiek piešķirta ne licence, ne arī citas tiesības, izņemot tiesības apmeklēt tīmekļa vietni. Jebkuru un visu tīmekļa vietnē publicēto dokumentu pavairošana ir atļauta tikai informatīvos nolūkos personiskai un privātai lietošanai; jebkāda pavairošana un kopiju izmantošana citiem mērķiem ir nepārprotami aizliegta saskaņā ar spēkā esošo intelektuālā īpašuma noteikumu noteikumiem. Easytrip Transport Services patur tiesības aizstāvēt savas tiesības jebkurā attiecīgajā tiesā.

Ja vien nav norādīts citādi, šajā tīmekļa vietnē minētie uzņēmumu nosaukumi, logotipi, produkti un preču zīmes ir Easytrip Transport Services īpašums. Tos nedrīkst izmantot bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Easytrip Transport Services. Ja Easytrip Transport Services" atšķirības zīmes tiek izmantotas bez iepriekšējas atļaujas, Easytrip Transport Services patur tiesības aizstāvēt savas tiesības jebkurā attiecīgajā tiesā.

Bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no Easytrip Transport Services ir aizliegta visu vai daļas vietnes elementu reproducēšana, atveidošana, pārveidošana, publicēšana, pielāgošana, neatkarīgi no izmantotajiem līdzekļiem vai procesa. Jebkurš pieprasījums adresējams Komunikācijas un mārketinga nodaļai: contact@easytrip-transport-services.com.

6. Personas datu un sīkdatņu aizsardzība

6.1. Mūsu saistības

Visi darījumi ar jūsu personas datiem tiek veikti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679).

Easytrip kā kontrolieris ievēro šādus principus:

 • jūsu personas dati tiek izmantoti tikai skaidriem, likumīgiem un noteiktiem mērķiem, kas saistīti ar mūsu dažādajām profesijām,
 • tiek vākti tikai mums noderīgi personas dati,
 • mēs neglabājam jūsu personas datus ilgāk par laiku, kas nepieciešams darījumiem, kuriem tie tika vākti, vai tiem, kas paredzēti noteikumos,
 • Mēs jūs skaidri un pārredzami informējam, jo īpaši par jūsu personas datu izmantošanas mērķi, veidlapās sniegto atbilžu neobligāto vai obligāto raksturu un jūsu datu aizsardzības tiesībām.

6.2. Personas datu vākšana

Jēdziens "personas dati" nozīmē jebkādu informāciju, kas attiecas uz fizisku personu, kura ir identificēta vai kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikācijas numuru vai vienu vai vairākiem tai raksturīgiem elementiem. Kad Easytrip Transport Services vāc jūsu personas datus, šī vākšana tiek veikta godprātīgi un pārredzami, pateicoties informācijas vai atsauces uz šo Politiku klātbūtnei.

Personas dati var tikt vākti, un šis saraksts nav izsmeļošs:

> Izmantojot veidlapas, kas publicētas tīmekļa vietnēs Easytrip Transport Services:

 • mūsu informatīvo izdevumu abonēšana,
 • sūtīt e-pastu, izmantojot mūsu saziņas veidlapas,
 • komentāru veidlapa emuārā,
 • Uc;

> Vācot personas datus līguma vai pakalpojuma noslēgšanas laikā vai ar to saistīto pakalpojumu izpildes un pārvaldības laikā, klientu apmierinātības aptaujā utt.

Neatkarīgi no krājuma atbalsta, veidlapās ir norādīts atbilžu obligātais raksturs. Ja nevēlaties sniegt šādu informāciju, iespējams, nevarēsit piekļūt noteiktiem pakalpojumiem vai funkcijām. Cita informācija ir paredzēta, lai jūs labāk iepazītu, un tāpēc tā nav obligāta.
Vācot personas datus, jūs būsiet pilnībā atbildīgs par juridiskajām sekām, kas izriet no jebkādas sagrozīšanas vai bezdarbības no jūsu puses.

6.3. Jūsu datu izmantošana

Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai ievades veidlapās norādītajiem mērķiem.

Easytrip Transport Services apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir adekvāti, atbilstoši un nav pārmērīgi attiecībā uz nolūkiem, kādiem tie tiek vākti.

Easytrip Transport Services ir juridisks pienākums pārbaudīt, vai jūsu personas dati ir precīzi, pilnīgi un, ja nepieciešams, atjaunināti. Mēs varam lūgt jūs tos pārbaudīt vai papildināt savu datni.

6.4. Saņēmēji un apakšuzņēmuma līgumi

Jūsu personas dati tiks paziņoti tikai pilnvarotajam Easytrip Transport Services personālam.
Easytrip Transport Services var izmantot apakšuzņēmējus (jebkuru uzņēmumu vai juridisku personu, kas apstrādā personas datus, ievērojot datu pārziņa direktīvas), lai apstrādātu visus personas datus vai to daļu, ciktāl tas nepieciešams to pakalpojumu izpildei.
Easytrip Transport Services apņemas bez jūsu piekrišanas nepārdot, neiznomāt vai nenodot jūsu personas datus trešajām personām.
Easytrip Transport Services var tikt pieprasīts nosūtīt jūsu personas datus bez jūsu iepriekšējas piekrišanas, lai izpildītu juridisku prasību, normatīvo aktu vai pilnvarotas trešās personas pieprasījumu sniegt personas datus.

6.5. Aizsardzības noteikumi

Easytrip Transport Services apņemas īstenot tehniskos un organizatoriskos noteikumus, kas varētu sniegt pietiekamu pārliecību, ka tās apstrādātie personas dati tiek pienācīgi aizsargāti, jo īpaši attiecībā uz riskiem un ietekmi uz privātumu, un tas notiek saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
Šie pasākumi nodrošina, ka jūsu personas dati netiks bojāti, dzēsti vai tiem nevarēs piekļūt nepiederošas trešās personas.

6.6. Datu pārraides kontrole

Personas dati tiek glabāti Eiropas Savienības teritorijā un netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības. Attiecīgos gadījumos attiecībā uz saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu stingru pārsūtīšanas kontroli, lai tā attiektos tikai uz valstīm, kuras Eiropas Komisija ir uzskaitījusi kā pietiekami aizsargātas datus, vai uz saņēmējiem, kuri ievēro Eiropas noteikumus.

6.7. Saglabāšanas ilgums

Easytrip Transport Services apstrādā un glabā personas datus drošā vidē tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kādiem tie tika vākti. Uzglabāšanas periods ir norādīts datu vākšanas veidlapā un attiecīgo veidlapu izmantošanas īpašajos nosacījumos.

6.8. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

 • piekļūt saviem personas datiem,
 • lūgt tos labot kļūdas gadījumā vai papildināt tos,
 • lūgt to dzēšanu,
 • pieprasīt to apstrādes ierobežošanu,
 • lūgt to pārnesamību,
 • iebilst pret to apstrādi un
 • lai noteiktu vadlīnijas jūsu datu liktenim pēc jūsu nāves.

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, skatiet zemāk esošo sadaļu "Kontakti", pievienojot pieprasījumam derīga personu apliecinoša dokumenta (personas apliecības vai pases) kopiju.

6.9. Jūsu pienākumi

Jums ir jāievēro likuma noteikumi, kas attiecas uz datoriem, failiem un brīvībām, kuru likumpārkāpums var tikt sodīts kā noziedzīgs nodarījums.

Jo īpaši jums jāatturas no jebkādas vākšanas, apstrādes, ļaunprātīgas izmantošanas un vispār no jebkādas darbības, kas varētu pārkāpt personas datu privātumu vai personas(-u) reputāciju.

6.9.1. Sīkdatnes

Sīkfails ir neliels teksta fails, ko pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un kas ļauj mums izsekot jūsu apmeklējumam. Mēs izmantojam sīkfailus vietnē Easytrip Transport Services , lai sīkfaila derīguma vai reģistrācijas laikā nodrošinātu jums labāku, personalizētu un drošāku pārlūkošanas pieredzi.

Lai jūs būtu pilnīgi informēti, dažas sīkdatnes ir būtiskas vietnes lietošanai, citas ļauj optimizēt un personalizēt rādīto saturu. Sīkdatnes izvieto Easytrip Transport Services vai trešās personas.

Ja pārlūkprogrammā nav iestatīts pieņemt šo faila veidu, jums nebūs pieejamas visas vietnes Easytrip Transport Services funkcijas.

Vietnē Easytrip Transport Services var tikt izmantotas 4 sīkfailu kategorijas, kuru mērķi ir aprakstīti turpmāk:

> Statistikas sīkdatnes un auditorijas mērīšana (Google Analytics, AddThis)

Viņi optimizē vietni, novērš kļūdas, uzlabo mūsu pakalpojumu kvalitāti un mēra auditoriju. Šāda veida sīkdatnes anonīmi apkopo šādus datus:

 • no kurienes nāk lietotājs (meklētājprogramma, meklēšanas atslēgvārdi, saite);
 • katra lietotāja apmeklējumu skaits un pirmā apmeklējuma datums, iepriekšējais apmeklējums un pašreizējais apmeklējums;
 • cik ilgi lietotājs uzturas Vietnē (kad apmeklējums sākas un kad tas beidzas);
 • jūsu apmeklētās lapas un informācija, ko meklējat vai lejupielādējat, tostarp, bet ne tikai, atrašanās vietas dati, tīmekļa žurnāli un citi saziņas dati;
 • informācija par jūsu datoru (tostarp IP adresi), savienojumiem, operētājsistēmu, pārlūkprogrammu.

Šo sīkdatņu izmantošana neļauj identificēt cilvēkus. Ja šī informācija attiecas uz jums vai, iespējams, jūs identificēs, mēs to uzskatīsim par personas datiem. Tāpēc savāktie personas dati netiek salīdzināti ar citiem personas datu apstrādes datiem.

> Reklāmas sīkdatnes

Šāda veida sīkfailus, kas pazīstami kā "trešo pušu sīkfaili", izmet Easytrip Transport Services partneru (reklāmas aģentūru vai komerciālo partneru) domēnu serveri. Šīs sīkdatnes ļauj:

 • parādīt personalizētas reklāmas, pamatojoties uz lietotāja profilu,
 • ierobežot katras reklāmas izskatu skaitu,
 • novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti.

Attiecībā uz šiem trešo pušu sīkfailiem tos atmet ārēji uzņēmumi, par kuriem tie ir atbildīgi.

> Autentifikācijas sīkdatnes

Tie tiek instalēti, tiklīdz piesakāties savā kontā. Nākamreiz, kad piesakāties, tas identificē jūs kā esošu lietotāju, izvairoties no nepieciešamības ievadīt savu lietotājvārdu, lai pieteiktos. Mēs izmantojam šos sīkfailus, lai atpazītu jūs un tādējādi parādītu pareizo informāciju un personalizētu jūsu lietošanu.

> Preferenču sīkdatnes

Tie ļauj mums palīdzēt jūsu pārlūkprogrammai atcerēties jūsu preferences, piemēram:

 • jūsu valodas izvēli,
 • jūsu komunikācijas preferences utt.

Izmantojot vietni Easytrip Transport Services un atzīmējot izvēles rūtiņu "Ok, es saprotu", jūs piekrītat, ka jūsu datorā / viedtālrunī / planšetdatorā var tikt izvadītas iepriekš aprakstītās sīkdatnes saskaņā ar šo dokumentu (izvēles rūtiņa dažiem sīkfailiem).

Šo sīkdatņu derīguma termiņš ir ne vairāk kā viens gads no to pirmās ievietošanas.

Ja nevēlaties saņemt šīs sīkdatnes, jebkurā laikā varat tās atspējot, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Jūs varat pieņemt vai noraidīt tās katrā atsevišķā gadījumā vai atteikties no tām vienreiz un uz visiem laikiem. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka, ierobežojot to izmantošanu, var pasliktināties tīmekļa vietnes Easytrip Transport Services navigācija (dažas funkcijas var nedarboties).

Katras pārlūkprogrammas konfigurācija ir atšķirīga. Tas ir aprakstīts jūsu pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē, kas ļaus jums uzzināt, kā mainīt vēlmes sīkdatnēm.

6.9.2. Politikas atjaunināšana un grozīšana

Šī politika var tikt modificēta, papildināta vai atjaunināta, lai tā atbilstu jebkādām normatīvām, jurisprudences vai tehniskām izmaiņām.

Mūsu mērķis ir nodrošināt jūs ar mūsu politiku un regulāri informēt jūs par jebkādām izmaiņām šajā politikā, lai jūs vienmēr būtu pilnībā informēts par to, kā mēs aizsargājam jūsu personisko informāciju.

6.9.3. Kontaktinformācija

Lai izmantotu savas tiesības vai ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības saistībā ar šo konfidencialitātes politiku, vai ja vēlaties sniegt ieteikumus vai komentārus, lūdzu, rakstiet uz Sazinieties ar mums pa e-pastu dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Visus strīdus, kas saistīti ar šā juridiskā paziņojuma un atrunas spēkā esamību, interpretāciju, kā arī ar tīmekļa vietnes https://www.easytrip-transport-services.com lietošanu, regulē Nīderlandes tiesību akti. Izņēmuma jurisdikcija ir attiecīgajām Amsterdamas tiesām.