Teisiniai paminėjimai

1. Svetainės pristatymas

Svetainės naudotojai https://www.easytrip-transport-services.com informuojami apie įvairių šalių, dalyvaujančių ją kuriant ir stebint, tapatybę:

Licencijos turėtojas: EASYTRIP B.V., Nyderlanduose įsteigta bendrovė, įregistruota įmonių registre numeriu 412690, kurios registruota buveinė yra Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Nyderlandai.

Interneto svetainė: Peppercube 

Atsakingas leidėjas: Easytrip Komunikacijos skyrius: contact@easytrip-transport-services.com

Prieglobos paslaugų teikėjas: ATE

2. Naudojimosi svetaine ir siūlomomis paslaugomis sąlygos

Svetainės naudojimas naudojant domeno vardą https://www.easytrip-transport-services.com reiškia visišką sutikimą su toliau aprašytomis sąlygomis. Šios taisyklės ir sąlygos gali būti bet kuriuo metu pakeistos ar papildytos; todėl svetainės vartotojų prašoma retkarčiais juos perskaityti.

Šia svetaine naudotojai paprastai gali naudotis bet kuriuo metu. Tačiau dėl techninės priežiūros nutraukimo gali būti nuspręsta Easytrip Transport Services, kuri tuomet dės visas pastangas, kad iš anksto informuotų naudotojus apie intervencijos datas ir laiką.

Svetainę retkarčiais atnaujina Komunikacijos ir rinkodaros skyrius. Be to, teisinis pranešimas ir atsakomybės ribojimo pareiškimas gali būti bet kuriuo metu iš dalies pakeisti: jie vis dėlto yra privalomi naudotojui, kuris raginamas kuo dažniau jais remtis, kad į juos atkreiptų dėmesį.

Draudžiama bet kokia neleistina prieiga prie svetainės išeities kodo, kurios tikslas ar pasekmė - ypač įdiegti kenkėjišką programinę įrangą, nukreipti informaciją ar apskritai pakeisti jos struktūrą. Easytrip Transport Services gali imtis arba nurodyti imtis bet kokių priemonių, kad būtų nutrauktas trikdymas ir užtikrinta jos interesų gynyba.

3. Teikiamų paslaugų aprašymas

Svetainės tikslas yra suteikti informaciją apie visą įmonės veiklą.

Easytrip Transport Services stengiasi, kad Svetainėje pateikiama informacija būtų kuo tikslesnė. Tačiau ji neatsako už praleidimus, netikslumus ar atnaujinimų trūkumus, atsiradusius dėl jos pačios ar trečiųjų šalių partnerių, kurie jai teikia šią informaciją, kaltės.

Visa svetainėje pateikta informacija yra tik orientacinė ir gali keistis. Be to, svetainėje pateikiama informacija nėra išsami. Jis pateikiamas atsižvelgiant į visus pakeitimus, įvykusius nuo jo paskelbimo.

4. Atsakomybės apribojimas

Easytrip Transport Services neatsako už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, padarytą naudotojui ar jo įrangai, susijusią su interneto svetaine arba interneto svetainės naudojimu, negalėjimu ja naudotis ar jos naudojimo pasekmėmis.

Easytrip Transport Services jokiu būdu neatsako už galimas klaidas Svetainėje, taip pat už informacijos ir tvarkomų duomenų išsamumą ir tinkamumą.

Easytrip Transport Services deda visas pastangas, kad Svetainė atitiktų naujausius saugumo ir konfidencialumo reikalavimus. Tačiau ji negali garantuoti visiško saugumo. Ji neatsako, jei dėl netinkamos įrangos, vartotojo interneto prieigos paslaugų teikėjo vidinių sutrikimų, interneto tinklo perkrovos ar kitų nuo jos nepriklausančių priežasčių sutrinka Svetainės veikimas, neįmanoma prieiga prie jos arba ji veikia prastomis sąlygomis.

Todėl Easytrip Transport Services nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainėje ar su ja susietose svetainėse nėra kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų ar kenksmingų kompiuterinių programų, kad Svetainėje ar su ja susietose svetainėse nėra įsilaužimo ar kitų saugumo spragų. Vartotojas pats atsako už tai, kad patikrintų, ar naudoja tinkamą antivirusinę programinę įrangą.

Kad galėtų naudotis svetaine, vartotojas turi turėti įgūdžių, techninės ir programinės įrangos, reikalingos norint naudotis internetu. Vartotojas pripažįsta, kad interneto ypatybės ir apribojimai negali garantuoti duomenų konfidencialumo, prieinamumo ir vientisumo jų tranzito internetu metu.

Easytrip Transport Services pasilieka teisę keisti arba laikinai ar visam laikui nutraukti visą Svetainę ar jos dalį be jokio įspėjimo ar kompensacijos, su kuo naudotojas sutinka. Taip pat Easytrip Transport Services neatsako už klaidas, pertraukas ar informacijos neprieinamumą.

Easytrip Transport Services neatsako už bet kokių savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių.

5. Intelektinės nuosavybės teisės

Visa informacija Svetainėje (Svetainėje esantys dokumentai ir visi Svetainei sukurti elementai) priklauso Easytrip Transport Services ir jos patronuojamosioms įmonėms, ir jai taikomos galiojančios intelektinės nuosavybės taisyklės.

Bet koks viso arba kokybiniu ar kiekybiniu požiūriu didelės svetainės turinio dalies perkėlimas į kitą laikmeną nuolatinio ar laikino perdavimo būdu bet kokiomis priemonėmis ar bet kokia forma, taip pat pakartotinis naudojimas, padarant viešai prieinamą visą arba kokybiškai ar kiekybiškai didelę svetainės turinio dalį, kad ir kokia būtų forma, yra neteisėti.

Šios svetainės naudotojams nesuteikiama jokia licencija ar kita teisė, išskyrus teisę lankytis svetainėje. Visus svetainėje paskelbtus dokumentus leidžiama atgaminti tik informaciniais tikslais asmeniniam ir privačiam naudojimui; bet koks atgaminimas ir kopijų naudojimas kitais tikslais aiškiai draudžiamas pagal galiojančių intelektinės nuosavybės nuostatų nuostatas. Easytrip Transport Services pasilieka teisę ginti savo teises bet kuriame atitinkamame teisme.

Jei nenurodyta kitaip, šioje svetainėje minimi įmonių pavadinimai, logotipai, produktai ir prekių ženklai yra Easytrip Transport Services nuosavybė. Jų negalima naudoti be išankstinio raštiško Easytrip Transport Services sutikimo. Jei Easytrip Transport Servicesskiriamieji ženklai naudojami be išankstinio leidimo, Easytrip Transport Services pasilieka teisę ginti savo teises bet kuriame atitinkamame teisme.

Bet koks svetainės elementų ar jų dalies atgaminimas, atvaizdavimas, keitimas, skelbimas, adaptavimas, nepriklausomai nuo naudojamų priemonių ar procesų, be išankstinio raštiško Easytrip Transport Services leidimo yra draudžiamas. Visus prašymus reikėtų siųsti Komunikacijos ir rinkodaros skyriui: contact@easytrip-transport-services.com

6. Asmens duomenų ir slapukų apsauga

6.1. Mūsų įsipareigojimai

Visos su jūsų asmens duomenimis susijusios operacijos vykdomos laikantis galiojančių reglamentų, visų pirma Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. ES 2016/679).

Easytrip, kaip valdiklis, laikosi šių principų:

 • jūsų asmens duomenys naudojami tik aiškiais, teisėtais ir apibrėžtais tikslais, susijusiais su įvairiomis mūsų profesijomis,
 • renkami tik mums naudingi asmens duomenys,
 • mes nesaugome jūsų asmens duomenų ilgiau nei reikia operacijoms, kurioms jie buvo surinkti, arba toms, kurios numatytos reglamentuose,
 • Mes aiškiai ir skaidriai informuojame jus, visų pirma apie jūsų asmens duomenų naudojimo tikslą, neprivalomą ar privalomą jūsų atsakymų formose pobūdį ir jūsų duomenų apsaugos teises.

6.2. Asmens duomenų rinkimas

Sąvoka "asmens duomenys" reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal identifikavimo numerį arba vieną ar daugiau jam būdingų elementų. Kai Easytrip Transport Services renka jūsų asmens duomenis, šis rinkimas vykdomas sąžiningai ir skaidriai, nes pateikiama informacija arba nuoroda į šią Politiką.

Asmens duomenys gali būti renkami ir nesant baigtinio šio sąrašo:

> Per Easytrip Transport Services interneto svetainėse paskelbtas formas:

 • mūsų naujienlaiškių prenumerata,
 • siųsti laiškus naudojant mūsų kontaktines formas,
 • komentaro forma tinklaraštyje,
 • Etc;

> Renkant asmens duomenis sudarant sutartį ar teikiant paslaugą arba ją vykdant ir valdant susijusias paslaugas, atliekant klientų pasitenkinimo apklausą ir kt.

Nepriklausomai nuo kolekcijos paramos, privalomas atsakymų pobūdis nurodomas formose. Jei nenorite pateikti tokios informacijos, gali būti, kad negalėsite pasiekti tam tikrų paslaugų ar funkcijų. Kita informacija skirta geriau jus pažinti, todėl yra neprivaloma.
Rinkdami asmens duomenis, tik jūs būsite atsakingi už teisines pasekmes, atsirandančias dėl bet kokio jūsų klaidingos informacijos pateikimo ar neveikimo.

6.3. Jūsų duomenų naudojimas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik įvesties formose nurodytais tikslais.

Easytrip Transport Services įsipareigoja tvarkyti tik tokius asmens duomenis, kurie yra tinkami, svarbūs ir ne pertekliniai, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie renkami.

Easytrip Transport Services esame teisiškai įpareigoti patikrinti, ar jūsų asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs ir, jei reikia, atnaujinami. Galime paprašyti jūsų juos patikrinti arba papildyti savo bylą.

6.4. Gavėjai ir subranga

Jūsų asmens duomenys bus perduoti tik įgaliotiems Easytrip Transport Services darbuotojams.
Easytrip Transport Services gali pasitelkti subrangovus (bet kokią įmonę ar juridinį asmenį, kuris tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Duomenų valdytojo direktyvomis) visiems asmens duomenims arba jų daliai tvarkyti tiek, kiek tai būtina jų paslaugoms vykdyti.
Easytrip Transport Services įsipareigoja neparduoti, nenuomoti ir neperduoti jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims be jūsų sutikimo.
Easytrip Transport Services gali būti paprašyta perduoti jūsų asmens duomenis be išankstinio jūsų sutikimo, kad būtų įvykdytas teisinis reikalavimas, norminis aktas ar įgaliotos trečiosios šalies prašymas pateikti asmens duomenis.

6.5. Apsaugos taisyklės

Easytrip Transport Services įsipareigoja įgyvendinti technines ir organizacines taisykles, galinčias suteikti pakankamą užtikrinimą, kad jos tvarkomi asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, visų pirma atsižvelgiant į riziką ir poveikį privatumui, ir tai atitinka galiojančius teisės aktus.
Šios priemonės užtikrina, kad jūsų asmens duomenys nebus sugadinti, ištrinti ar prie jų neprieis neįgaliotos trečiosios šalys.

6.6. Duomenų perdavimo kontrolė

Asmens duomenys saugomi Europos Sąjungos teritorijoje ir nėra perduodami už Europos Sąjungos ribų. Kai taikoma, gavėjams už Europos Sąjungos ribų dedame visas pastangas, kad užtikrintume griežtą perdavimų kontrolę, kad jie būtų taikomi tik toms šalims, kurias Europos Komisija įvardijo kaip pakankamai saugančias duomenis, arba gavėjams, kurie laikosi Europos reglamentų.

6.7. Apsaugos trukmė

Easytrip Transport Services tvarko ir saugo asmens duomenis saugioje aplinkoje tiek laiko, kiek reikia tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, įgyvendinti. Saugojimo laikotarpis nurodomas duomenų rinkimo formoje ir specialiose atitinkamų formų naudojimo sąlygose.

6.8. Jūsų teisės

Jūs turite teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis,
 • prašyti, kad padarius klaidą jie būtų ištaisyti, arba juos papildyti,
 • prašyti juos ištrinti,
 • prašyti apriboti jų tvarkymą,
 • prašyti jų perkeliamumo,
 • prieštarauti jų tvarkymui ir
 • , kad apibrėžtumėte savo duomenų likimo po mirties gaires.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, žiūrėkite žemiau esantį skyrių "Kontaktai", prie prašymo pridėdami galiojančio asmens tapatybės dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją.

6.9. Jūsų įsipareigojimai

Jūs privalote laikytis įstatymų nuostatų, susijusių su kompiuteriais, failais ir laisvėmis, už kurias pagal įstatymą gali būti baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

Visų pirma privalote susilaikyti nuo bet kokio rinkimo, apdorojimo, netinkamo naudojimo ir apskritai nuo bet kokio veiksmo, galinčio pažeisti asmens duomenų privatumą ar asmens (-ų) reputaciją.

6.9.1. Slapukai

Slapukas - tai nedidelis tekstinis failas, kurį naršyklė išsaugo jūsų kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone ir kuris leidžia mums sekti jūsų apsilankymą. Svetainėje Easytrip Transport Services slapukus naudojame tam, kad slapukų galiojimo arba registracijos laikotarpiu galėtume jums suteikti geresnę, asmeniškai pritaikytą ir saugesnę naršymo patirtį.

Kad turėtumėte puikią informaciją, kai kurie slapukai yra būtini norint naudotis svetaine, o kiti leidžia optimizuoti ir pritaikyti rodomą turinį. Slapukus į svetainę išmeta Easytrip Transport Services arba trečiosios šalys.

Jei nenustatėte, kad naršyklė priimtų šį failo tipą, negalėsite naudotis visomis Easytrip Transport Services svetainės funkcijomis.

Svetainėje Easytrip Transport Services gali būti naudojami 4 kategorijų slapukai, kurių tikslai aprašyti toliau:

> Statistiniai slapukai ir auditorijos matavimas ("Google Analytics", "AddThis")

Jie optimizuoja svetainę, išsprendžia klaidas, pagerina mūsų paslaugų kokybę ir matuoja auditoriją. Šio tipo slapukų anonimiškai renkami duomenys yra šie:

 • iš kur kilęs vartotojas (paieškos sistema, paieškos raktiniai žodžiai, nuoroda);
 • kiekvieno naudotojo apsilankymų skaičių ir pirmojo apsilankymo, ankstesnio apsilankymo ir dabartinio apsilankymo datą;
 • kiek laiko vartotojas būna Svetainėje (kada prasideda apsilankymas ir kada jis baigiasi);
 • lankomus puslapius ir informaciją, kurios ieškote ar atsisiunčiate, įskaitant, bet neapsiribojant, vietos duomenis, internetinius dienoraščius ir kitus komunikacijos duomenis;
 • informacija apie jūsų kompiuterį (įskaitant IP adresą), ryšius, operacinę sistemą, naršyklę.

Šių slapukų naudojimas neleidžia identifikuoti žmonių. Kai ši informacija yra susijusi su jumis arba gali jus identifikuoti, mes ją laikysime asmens duomenimis. Todėl surinkti asmens duomenys nėra kryžmiškai sugretinami su kitais asmens duomenų tvarkymo duomenimis.

> Reklaminiai slapukai

Tokio tipo slapukai, vadinamieji "trečiųjų šalių slapukai", išmetami iš Easytrip Transport Services partnerių (reklamos agentūrų arba komercinių partnerių) domenų serverių. Šie slapukai leidžia:

 • rodyti suasmenintus skelbimus pagal vartotojo profilį,
 • apriboti kiekvienos reklamos pasirodymų skaičių,
 • įvertinti reklamos kampanijos efektyvumą.

Šių trečiųjų šalių slapukų atveju juos atsisako išorinės įmonės, už kurias jos yra atsakingos.

> Autentifikavimo slapukai

Jie įdiegiami, kai prisijungiate prie savo paskyros. Kai kitą kartą prisijungsite, jis identifikuos jus kaip esamą naudotoją, todėl norint prisijungti nereikia įvesti vartotojo vardo. Mes naudojame šiuos slapukus, kad atpažintume jus ir taip parodytume jums teisingą informaciją bei suasmenintume jūsų naudojimą.

> Nuostatų slapukai

Jie leidžia mums padėti naršyklei įsiminti jūsų nuostatas, pvz:

 • jūsų kalbos pasirinkimas,
 • jūsų bendravimo nuostatos ir kt.

Naudodamiesi Easytrip Transport Services svetaine ir pažymėdami langelį "Gerai, suprantu", sutinkate, kad jūsų kompiuteryje / išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje gali būti įrašomi pirmiau aprašyti slapukai, kaip nurodyta šiame dokumente (kai kurių slapukų žymimasis langelis).

Šių slapukų galiojimo laikas yra ne ilgesnis kaip vieneri metai nuo jų pirmojo įdėjimo.

Jei nenorite gauti šių slapukų, bet kada galite juos išjungti pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Kiekvienu konkrečiu atveju galite juos priimti arba atmesti, arba atsisakyti jų vieną kartą ir visiems laikams. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad apribojus jų naudojimą, gali pablogėti naršymas svetainėje Easytrip Transport Services (kai kurios funkcijos gali nebeveikti).

Kiekvienos naršyklės konfigūracija skiriasi. Jis aprašytas jūsų naršyklės pagalbos meniu, kuris leis jums žinoti, kaip pakeisti savo pageidavimus dėl slapukų.

6.9.2. Politikos atnaujinimas ir keitimas

Ši politika gali būti keičiama, papildoma ar atnaujinama, kad atitiktų bet kokius įstatymų, reguliavimo, teismų praktikos ar techninius pakeitimus.

Mūsų tikslas yra pateikti jums savo politiką ir reguliariai pranešti apie bet kokius šios politikos pakeitimus, kad visada būtumėte išsamiai informuoti apie tai, kaip mes saugome jūsų asmeninę informaciją.

6.9.3. Kontaktai

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, jei turite klausimų ar skundų dėl šios privatumo politikos arba jei norite pateikti rekomendacijų ar pastabų, susisiekite su mumis el. paštu dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Taikytina teisė ir jurisdikcija

Bet kokiems ginčams, susijusiems su šio teisinio pranešimo ir atsakomybės atsisakymo galiojimu, aiškinimu, naudojimusi interneto svetaine https://www.easytrip-transport-services.com, taikoma Nyderlandų teisė. Išimtinę jurisdikciją turi atitinkami Amsterdamo teismai.