Wettelijke vermeldingen

1. Presentatie van de website

Gebruikers van de website https://www.easytrip-transport-services.com worden hierbij geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van en het toezicht op de website:

Licentiehouder: EASYTRIP B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 412690, met maatschappelijke zetel op het adres Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Nederland.

Webagentschap: Peppercube 

Verantwoordelijke uitgever: Easytrip Afdeling Communicatie: contact@easytrip-transport-services.com

Hosting provider: ATE

2. Voorwaarden voor het gebruik van de website en de voorgestelde diensten

Het gebruik van de website onder de domeinnaam https://www.easytrip-transport-services.com impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld; gebruikers van de website worden daarom verzocht deze van tijd tot tijd te lezen.

Deze website is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door Easytrip Transport Services, die dan alles in het werk zal stellen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie.

De website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt door de afdeling Communicatie & Marketing. Evenzo kunnen de wettelijke kennisgeving en de disclaimer te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Elke ongeoorloofde toegang tot de broncode van de Website met als doel of gevolg met name het invoeren van kwaadaardige software, het omleiden van informatie of, meer in het algemeen, het wijzigen van de structuur ervan, is verboden. Easytrip Transport Services kan elke maatregel nemen of laten nemen om een einde te maken aan de verstoring en de verdediging van haar belangen te waarborgen.

3. Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Easytrip Transport Services streeft ernaar om op de Website zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij is echter niet verantwoordelijk voor omissies, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in updates, ongeacht of deze door haarzelf zijn veroorzaakt of door derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de Website is slechts indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de Website niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zich hebben voorgedaan sinds de publicatie ervan.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Easytrip Transport Services is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade aan de gebruiker of zijn apparatuur in verband met de Website of het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de gevolgen van het gebruik van de Website.

Easytrip Transport Services kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op de Website, noch voor de volledigheid en relevantie van de verwerkte informatie en gegevens.

Easytrip Transport Services doet haar uiterste best om een Website aan te bieden die in overeenstemming is met de stand van de techniek op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid. Zij kan echter geen absolute veiligheid garanderen. Zij is niet aansprakelijk in geval van storingen, onmogelijkheid van toegang, of slechte gebruiksomstandigheden van de Website als gevolg van ongeschikte apparatuur, interne storingen van de internetprovider van de gebruiker, congestie van het internetnetwerk, of om andere redenen waarover zij geen controle heeft.

Daarom biedt Easytrip Transport Services geen garantie voor de afwezigheid van computervirussen of andere kwaadaardige of schadelijke computerprogramma's, of de afwezigheid van hacking of andere veiligheidslekken op de Website of op websites die eraan gekoppeld zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of hij/zij geschikte antivirussoftware gebruikt.

Om de website te kunnen gebruiken, moet de gebruiker beschikken over de vaardigheden, hardware en software die nodig zijn voor het gebruik van het internet. De gebruiker erkent dat de kenmerken en beperkingen van het internet de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens tijdens hun doorvoer via het internet niet kunnen garanderen.

Easytrip Transport Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen of de hele website of een deel ervan tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of enige vorm van compensatie die de gebruiker aanvaardt. Evenzo kan Easytrip Transport Services niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onderbrekingen of gebrek aan beschikbaarheid van informatie.

Easytrip Transport Services is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst als gevolg van problemen buiten zijn redelijke controle.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op de Website (documenten op de website en alle voor de website gecreëerde elementen) is eigendom van Easytrip Transport Services en haar dochterondernemingen, en is onderworpen aan de toepasselijke regelgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke extractie, door permanente of tijdelijke overdracht, van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de website op een andere drager, door welk middel of in welke vorm dan ook, evenals het hergebruik, door het ter beschikking stellen aan het publiek van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de website, ongeacht de vorm, zijn onwettig.

Aan de gebruikers van deze website wordt geen licentie, noch enig ander recht dan het bezoek van de website verleend. De reproductie van alle op de website gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden in het kader van persoonlijk en privégebruik; elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake intellectuele eigendom. Easytrip Transport Services behoudt zich het recht voor zijn rechten te doen gelden voor elke bevoegde rechtbank.

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website genoemde bedrijfsnamen, logo's, producten en handelsmerken eigendom van Easytrip Transport Services. Zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easytrip Transport Services. Indien Easytrip Transport Services' onderscheidingstekens worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, behoudt Easytrip Transport Services zich het recht voor haar rechten te doen gelden voor elke relevante rechtbank.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easytrip Transport Services. Elk verzoek moet worden gericht aan de afdeling Communicatie & Marketing: contact@easytrip-transport-services.com

6. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

6.1. Onze opdrachten

Alle transacties met betrekking tot uw persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 van 27 april 2016).

Easytrip respecteert als verantwoordelijke voor de verwerking de volgende principes:

 • uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor uitdrukkelijke, legitieme en welbepaalde doeleinden die verband houden met onze verschillende beroepen,
 • alleen de voor ons nuttige persoonsgegevens worden verzameld,
 • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de transacties waarvoor ze zijn verzameld, of de transacties die door de regelgeving zijn voorgeschreven,
 • wij informeren u op duidelijke en transparante wijze, met name over het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, het facultatieve of verplichte karakter van uw antwoorden in de formulieren en uw rechten inzake gegevensbescherming.

6.2. Verzamelen van persoonsgegevens

Het begrip "Persoonsgegevens" betekent elke informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die specifiek voor hem zijn. Wanneer Easytrip Transport Services uw persoonsgegevens verzamelt, gebeurt dit op een eerlijke en transparante manier dankzij de aanwezigheid van informatie of verwijzing naar dit Beleid.

Er kunnen persoonsgegevens worden verzameld zonder dat deze lijst volledig is:

> Via formulieren die op de websites van Easytrip Transport Services zijn gepubliceerd:

 • inschrijving op onze nieuwsbrieven,
 • stuur mail via onze contactformulieren,
 • commentaarformulier op de Blog,
 • enz;

> Via het verzamelen van persoonsgegevens tijdens de totstandkoming van een contract of dienst, of tijdens de uitvoering en het beheer van bijbehorende diensten, klanttevredenheidsonderzoek, enz.

Ongeacht de ondersteuning van de verzameling wordt het verplichte karakter van de antwoorden in de formulieren aangegeven. Als u dergelijke informatie niet wenst te verstrekken, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten of functies. Andere informatie is bedoeld om u beter te leren kennen en is daarom facultatief.
Bij het verzamelen van persoonsgegevens bent u als enige verantwoordelijk voor de juridische gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde voorstelling van zaken of nalatigheid van uw kant.

6.3. Uw gegevens gebruiken

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die op de invulformulieren zijn aangegeven.

Easytrip Transport Services verbindt zich ertoe uitsluitend persoonsgegevens te verwerken die toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

Easytrip Transport Services zijn wettelijk verplicht te controleren of uw persoonsgegevens juist, volledig en zo nodig bijgewerkt zijn. Wij kunnen u vragen deze te controleren of uw dossier aan te vullen.

6.4. Ontvangers en onderaanneming

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden meegedeeld aan bevoegd Easytrip Transport Services personeel.
Easytrip Transport Services kan voor de verwerking van alle of een deel van de persoonsgegevens een beroep doen op onderaannemers (elke onderneming of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt volgens de richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens) voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun diensten.
Easytrip Transport Services verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of over te dragen aan derden zonder uw toestemming.
Easytrip Transport Services kan worden verplicht uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming door te geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, regelgeving of verzoek tot verstrekking van persoonsgegevens door een bevoegde derde.

6.5. Beschermingsregels

Easytrip Transport Services verbindt zich ertoe de technische en organisatorische regels toe te passen die een redelijke garantie bieden dat de persoonsgegevens die zij verwerkt op passende wijze worden beschermd, met name wat betreft de risico's en de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Deze maatregelen zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet worden beschadigd, gewist of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

6.6. Controle van gegevensoverdrachten

Persoonsgegevens worden opgeslagen op het grondgebied van de Europese Unie en worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien van toepassing, voor ontvangers buiten de Europese Unie, stellen wij alles in het werk om strikte controle uit te oefenen op de overdrachten, zodat deze beperkt blijven tot landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen die de gegevens voldoende beschermen of tot ontvangers die voldoen aan de Europese regelgeving.

6.7. De duur van de instandhouding

Easytrip Transport Services verwerkt en bewaart persoonsgegevens in een veilige omgeving gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. De bewaartermijn wordt gespecificeerd in het verzamelformulier en in de bijzondere gebruiksvoorwaarden van de betreffende formulieren.

6.8. Uw rechten

U hebt rechten:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens,
 • om correctie te vragen in geval van fouten of om ze aan te vullen,
 • om te vragen om hun verwijdering,
 • om de beperking van hun verwerking te vragen,
 • om hun overdraagbaarheid te vragen,
 • zich te verzetten tegen de verwerking ervan, en
 • om richtlijnen op te stellen voor het lot van uw gegevens na uw overlijden.

Om uw rechten uit te oefenen, verwijzen wij u naar de rubriek "Contact" hieronder en voegen bij uw verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

6.9. Uw verplichtingen

U bent verplicht de bepalingen van de wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden na te leven, die bij wet als een strafbaar feit kunnen worden bestraft.

In het bijzonder moet u zich onthouden van elke verzameling, verwerking, misbruik en, in het algemeen, elke handeling die de privacy van persoonsgegevens of de reputatie van de betrokkene(n) kan schenden.

6.9.1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en waarmee wij uw bezoek kunnen volgen. Wij gebruiken cookies op de website Easytrip Transport Services om u een betere, gepersonaliseerde en veilige surfervaring te bieden tijdens de geldigheids- of registratieperiode van de cookie.

Voor uw perfecte informatie: sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de site, andere maken het mogelijk de weergegeven inhoud te optimaliseren en te personaliseren. De cookies worden geplaatst door Easytrip Transport Services of door derden.

Als u uw browser niet hebt ingesteld om dit bestandstype te accepteren, hebt u geen toegang tot alle functies van Easytrip Transport Services site.

De site Easytrip Transport Services kan gebruik maken van de 4 onderstaande categorieën cookies waarvan de doeleinden hieronder worden beschreven:

> Statistische cookies en publieksmeting (Google Analytics, AddThis)

Zij optimaliseren de site, lossen bugs op, verbeteren de kwaliteit van onze diensten en meten het publiek. De gegevens die door dit type cookie anoniem worden verzameld zijn:

 • waar een gebruiker vandaan komt (zoekmachine, zoekwoorden, link);
 • het aantal bezoeken van elke gebruiker, en de datum van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek;
 • hoe lang de gebruiker op de site blijft (wanneer een bezoek begint en wanneer het eindigt);
 • de pagina's die u bezoekt en de informatie die u zoekt of downloadt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens;
 • informatie over uw computer (inclusief uw IP-adres), uw verbindingen, uw besturingssysteem en uw browser.

Het gebruik van deze cookies maakt het niet mogelijk personen te identificeren. Wanneer deze informatie u betreft of u kan identificeren, behandelen wij deze als persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden dus niet getoetst aan andere gegevensverwerking van persoonsgegevens.

> Advertentiecookies

Dit type cookie, bekend als "third party cookie", wordt gedropt door de servers van de domeinen van de Easytrip Transport Services partners (reclamebureaus of commerciële partners). Deze cookies maken het mogelijk:

 • gepersonaliseerde advertenties tonen op basis van het profiel van de gebruiker,
 • het aantal verschijningen van elke reclame beperken,
 • de doeltreffendheid van een reclamecampagne evalueren.

Deze cookies van derden worden door externe bedrijven onder hun verantwoordelijkheid geplaatst.

> Authenticatie cookies

Ze worden geïnstalleerd zodra u inlogt op uw account. De volgende keer dat u inlogt, wordt u geïdentificeerd als een bestaande gebruiker, zodat u uw gebruikersnaam niet hoeft in te voeren om in te loggen. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen en u zo de juiste informatie te tonen en uw gebruik te personaliseren.

> Voorkeuren cookies

Hiermee kunnen wij uw browser helpen om uw voorkeuren te onthouden, zoals:

 • uw taalvoorkeur,
 • uw communicatievoorkeuren, enz.

Door de site Easytrip Transport Services te gebruiken en het vakje "Ok, ik begrijp het" aan te vinken, gaat u ermee akkoord dat de hierboven beschreven cookies op uw computer / smartphone / tablet worden geplaatst in overeenstemming met dit document (vinkje voor sommige cookies).

De vervaldatum van deze cookies is maximaal één jaar vanaf de eerste plaatsing ervan.

Als u deze cookies liever niet ontvangt, kunt u ze op elk moment uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen. U kunt ze van geval tot geval accepteren of weigeren. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het beperken van het gebruik ervan kan leiden tot een verslechtering van de navigatie op de website Easytrip Transport Services (sommige functies werken mogelijk niet meer).

De configuratie van elke browser is anders. Deze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw wensen voor cookies kunt wijzigen.

6.9.2. Bijwerking en wijziging van het beleid

Dit beleid kan worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt om te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende, juridische of technische wijzigingen.

Het is ons doel om u ons beleid ter beschikking te stellen en u regelmatig op de hoogte te stellen van wijzigingen in dit beleid, zodat u altijd volledig op de hoogte bent van de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

6.9.3. Neem contact op met

Om uw rechten uit te oefenen, of als u vragen of klachten hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, of als u aanbevelingen of opmerkingen wilt maken, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie van deze wettelijke kennisgeving en disclaimer, en het gebruik van de website https://www.easytrip-transport-services.com wordt beheerst door Nederlands recht. De relevante rechtbanken van Amsterdam hebben exclusieve jurisdictie.