Právní zmínky

1. Prezentace webových stránek

Uživatelé webových stránek https://www.easytrip-transport-services.com jsou tímto informováni o totožnosti různých stran, které se podílejí na jeho vývoji a monitorování:

Držitel licence: EASYTRIP B.V., společnost založená v Nizozemsku, zapsaná v rejstříku společností pod číslem 412690, se sídlem Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Nizozemsko.

Webová agentura: Peppercube 

Odpovědný vydavatel: Oddělení komunikace Easytrip: contact@easytrip-transport-services.com

Poskytovatel hostingových služeb: ATE

2. Podmínky používání webových stránek a nabízených služeb

Použití webové stránky pod názvem domény https://www.easytrip-transport-services.com znamená plný souhlas s níže popsanými podmínkami. Tyto podmínky mohou být kdykoli změněny nebo doplněny; uživatelé webových stránek jsou proto žádáni, aby si je čas od času přečetli.

Tyto webové stránky jsou uživatelům běžně přístupné kdykoli. O přerušení z důvodů technické údržby však může rozhodnout Easytrip Transport Services, který se pak vynasnaží uživatele předem informovat o termínech a časech zásahu.

Webové stránky čas od času aktualizuje oddělení komunikace a marketingu. Stejně tak může být kdykoli změněno právní upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti: jsou však závazné pro uživatele, který je vyzván, aby se s nimi co nejčastěji seznamoval a bral je na vědomí.

Jakýkoli neoprávněný přístup ke zdrojovému kódu webových stránek, jehož cílem nebo důsledkem je zejména zavedení škodlivého softwaru, přesměrování informací nebo obecněji změna jejich struktury, je zakázán. Easytrip Transport Services může přijmout nebo nechat přijmout jakákoli opatření k ukončení narušení a zajištění obrany svých zájmů.

3. Popis poskytovaných služeb

Účelem těchto webových stránek je poskytovat informace o všech činnostech společnosti.

Easytrip Transport Services se snaží poskytovat na webových stránkách co nejpřesnější informace. Nenese však odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti nebo nedostatky v aktualizacích, ať už je způsobila ona sama nebo partneři třetích stran, kteří jí tyto informace poskytují.

Veškeré informace uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační a mohou se změnit. Informace uvedené na webových stránkách navíc nejsou vyčerpávající. Jsou uváděny s ohledem na případné změny, ke kterým došlo od jejich zveřejnění.

4. Omezení odpovědnosti

Easytrip Transport Services nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody způsobené uživateli nebo jeho zařízení v souvislosti s webovými stránkami nebo používáním, nemožností používat nebo důsledky používání těchto webových stránek.

Easytrip Transport Services v žádném případě neodpovídá za případné chyby na webových stránkách, ani za úplnost a relevantnost zpracovávaných informací a údajů.

Easytrip Transport Services vynakládá maximální úsilí na to, aby poskytovala webové stránky v souladu s nejmodernějšími technologiemi v oblasti bezpečnosti a důvěrnosti. Nemůže však zaručit absolutní bezpečnost. Nenese odpovědnost v případě nefunkčnosti, nemožnosti přístupu nebo špatných podmínek používání webových stránek z důvodu nevhodného vybavení, poruch na straně poskytovatele přístupu k internetu uživatele, přetížení internetové sítě nebo z jiných důvodů, které nemůže ovlivnit.

Proto Easytrip Transport Services neposkytuje žádnou záruku, že se na webových stránkách nebo na webových stránkách, na které je odkazováno, nevyskytují počítačové viry nebo jiné škodlivé počítačové programy, ani že se na nich nevyskytují hackerské útoky nebo jiné bezpečnostní díry. Je odpovědností uživatele, aby si ověřil, že používá vhodný antivirový software.

Aby mohl uživatel používat tyto webové stránky, musí mít dovednosti, hardware a software potřebný k používání internetu. Uživatel bere na vědomí, že vlastnosti a omezení internetu nemohou zaručit důvěrnost, dostupnost a integritu dat během jejich přenosu přes internet.

Easytrip Transport Services si vyhrazuje právo provádět změny nebo dočasně či trvale přerušit celou webovou stránku nebo její část, a to bez předchozího upozornění nebo jakékoli náhrady, což uživatel akceptuje. Stejně tak Easytrip Transport Services nenese odpovědnost za případné chyby, přerušení nebo nedostupnost informací.

Easytrip Transport Services neodpovídá za nesplnění jakýchkoli svých povinností podle této smlouvy způsobené problémy, které nemůže ovlivnit.

5. Práva duševního vlastnictví

Veškeré informace na webových stránkách (dokumenty obsažené na webových stránkách a všechny prvky vytvořené pro webové stránky) jsou vlastnictvím Easytrip Transport Services a jejích dceřiných společností a podléhají platným předpisům o duševním vlastnictví.

Jakékoli převzetí, trvalé nebo dočasné přenesení, celé nebo kvalitativně či kvantitativně podstatné části obsahu webových stránek na jiné médium, jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli formě, jakož i opětovné použití, zpřístupnění celé nebo kvalitativně či kvantitativně podstatné části obsahu webových stránek veřejnosti, ať už v jakékoli formě, jsou nezákonné.

Uživatelům těchto webových stránek se neuděluje žádná licence ani jiné právo než právo navštívit tyto webové stránky. Reprodukce všech dokumentů zveřejněných na webových stránkách je povolena výhradně pro informační účely v rámci osobního a soukromého použití; jakákoli reprodukce a jakékoli použití kopií pořízených pro jiné účely je výslovně zakázáno v souladu s ustanoveními platných předpisů o duševním vlastnictví. Easytrip Transport Services si vyhrazuje právo domáhat se svých práv u příslušného soudu.

Není-li uvedeno jinak, jsou názvy společností, loga, produkty a ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách majetkem společnosti Easytrip Transport Services. Nesmějí být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti Easytrip Transport Services. V případě použití rozlišovacích znaků společnosti Easytrip Transport Servicesbez předchozího souhlasu si společnost Easytrip Transport Services vyhrazuje právo domáhat se svých práv u příslušného soudu.

Jakékoli rozmnožování, zobrazování, úprava, zveřejňování, přizpůsobování všech prvků stránek nebo jejich částí, ať už jakýmkoli způsobem nebo postupem, je bez předchozího písemného souhlasu Easytrip Transport Services zakázáno. Případné žádosti je třeba zasílat na adresu oddělení komunikace a marketingu: contact@easytrip-transport-services.com

6. Ochrana osobních údajů a souborů cookie

6.1. Naše závazky

Veškeré transakce s vašimi osobními údaji jsou prováděny v souladu s platnými předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016).

Společnost Easytrip jako správce dodržuje následující zásady:

 • vaše osobní údaje jsou používány pouze pro výslovné, legitimní a určené účely související s našimi různými profesemi,
 • jsou shromažďovány pouze osobní údaje, které jsou pro nás užitečné,
 • vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné pro transakce, pro které byly shromážděny, nebo pro transakce stanovené předpisy,
 • vás jasným a transparentním způsobem informujeme zejména o účelu použití vašich osobních údajů, o nepovinné nebo povinné povaze vašich odpovědí ve formulářích a o vašich právech na ochranu údajů.

6.2. Shromažďování osobních údajů

Pojem "osobní údaje" znamená jakoukoli informaci týkající se fyzické osoby, která je identifikována nebo kterou lze přímo či nepřímo identifikovat na základě identifikačního čísla nebo jednoho či více prvků, které jsou pro ni specifické. Když Easytrip Transport Services shromažďuje vaše osobní údaje, je toto shromažďování prováděno spravedlivým a transparentním způsobem díky přítomnosti informací nebo odkazu na tyto Zásady.

Osobní údaje mohou být shromažďovány, aniž by tento seznam byl vyčerpávající:

> Prostřednictvím formulářů zveřejněných na internetových stránkách Easytrip Transport Services:

 • odběr našich zpravodajů,
 • posílejte poštu prostřednictvím našich kontaktních formulářů,
 • komentáře na blogu,
 • atd;

> shromažďování osobních údajů při uzavírání smlouvy nebo poskytování služby, při jejím plnění a správě souvisejících služeb, při průzkumu spokojenosti zákazníků atd.

Bez ohledu na podporu sběru je ve formulářích uvedena povinná povaha odpovědí. Pokud si nepřejete tyto informace poskytnout, je možné, že nebudete mít přístup k některým službám nebo funkcím. Ostatní informace jsou určeny k tomu, abychom vás lépe poznali, a jsou proto nepovinné.
Při shromažďování osobních údajů nesete výhradní odpovědnost za právní důsledky, které vyplynou z jakéhokoli zkreslení nebo opomenutí z vaší strany.

6.3. Použití vašich dat

Vaše osobní údaje se používají pouze pro účely uvedené ve vstupních formulářích.

Easytrip Transport Services se zavazuje zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a nepřiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou shromažďovány.

Easytrip Transport Services jsou ze zákona povinni ověřit, zda jsou vaše osobní údaje přesné, úplné a v případě potřeby aktualizované. Můžeme vás požádat o jejich kontrolu nebo o doplnění vaší složky.

6.4. Příjemci a subdodavatelé

Vaše osobní údaje budou předávány pouze pověřeným pracovníkům Easytrip Transport Services .
Easytrip Transport Services může využívat subdodavatele (jakoukoli společnost nebo právnickou osobu, která zpracovává osobní údaje podle směrnic správce údajů) pro zpracování všech nebo části osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění jejich služeb.
Easytrip Transport Services zavazuje se, že neprodá, nepronajme ani nepředá vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu.
Easytrip Transport Services může být požádán o předání vašich osobních údajů bez vašeho předchozího souhlasu, aby splnil zákonný požadavek, regulaci nebo žádost o poskytnutí osobních údajů oprávněnou třetí stranou.

6.5. Pravidla ochrany

Easytrip Transport Services se zavazuje zavést technická a organizační pravidla, která mohou poskytnout přiměřenou záruku, že osobní údaje, které zpracovává, jsou chráněny vhodným způsobem, zejména s ohledem na rizika a dopady na soukromí, a to v souladu s platnými právními předpisy.
Tato opatření zajišťují, že vaše osobní údaje nebudou poškozeny, vymazány nebo k nim nebudou mít přístup neoprávněné třetí osoby.

6.6. Řízení přenosů dat

Osobní údaje jsou uchovávány na území Evropské unie a nejsou předávány mimo Evropskou unii. V případě příjemců mimo Evropskou unii se snažíme zajistit přísnou kontrolu přenosů, aby byly omezeny na země, které jsou na seznamu Evropské komise jako dostatečně chránící údaje, nebo na příjemce, kteří splňují evropské předpisy.

6.7. Doba trvání ochrany

Easytrip Transport Services zpracovává a uchovává osobní údaje v zabezpečeném prostředí po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny. Doba uchovávání je uvedena ve formuláři pro shromažďování údajů a ve zvláštních podmínkách pro používání příslušných formulářů.

6.8. Vaše práva

Máte práva:

 • přístup k vašim osobním údajům,
 • požádat o jejich opravu v případě chyby nebo je doplnit,
 • požádat o jejich vymazání,
 • požádat o omezení jejich zpracování,
 • požádat o jejich přenositelnost,
 • bránit jejich zpracování a
 • definovat pokyny pro osud vašich dat po vaší smrti.

Chcete-li uplatnit svá práva, odkazujeme na níže uvedenou část "Kontakt" a k žádosti přiložte kopii platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

6.9. Vaše povinnosti

Jste povinni dodržovat ustanovení zákona týkající se počítačů, souborů a svobod, jejichž porušení může být podle zákona trestné.

Zejména se musíte zdržet jakéhokoli shromažďování, zpracovávání, zneužívání a obecně jakéhokoli jednání, které by mohlo narušit soukromí osobních údajů nebo pověst jednotlivce (jednotlivců).

6.9.1. Soubory cookie

Soubor cookie je malý textový soubor uložený prohlížečem ve vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu, který nám umožňuje sledovat vaši návštěvu. Soubory cookie používáme na webových stránkách Easytrip Transport Services , abychom vám po dobu platnosti nebo registrace souboru cookie poskytli lepší, personalizované a bezpečné prohlížení.

Pro vaši dokonalou informaci, některé soubory cookie jsou nezbytné pro používání stránek, jiné umožňují optimalizovat a přizpůsobit zobrazený obsah. Soubory cookie jsou shazovány stránkami Easytrip Transport Services nebo třetími stranami.

Pokud jste nenastavili prohlížeč tak, aby tento typ souboru akceptoval, nebudete mít přístup ke všem funkcím webu Easytrip Transport Services .

Stránky Easytrip Transport Services mohou používat 4 kategorie souborů cookie, jejichž účely jsou popsány níže:

> Statistické soubory cookie a měření publika (Google Analytics, AddThis)

Optimalizují stránky, řeší chyby, zlepšují kvalitu našich služeb a měří sledovanost. Údaje shromažďované anonymně pomocí tohoto typu souborů cookie jsou:

 • odkud uživatel přichází (vyhledávač, klíčová slova, odkaz);
 • počet návštěv každého uživatele a datum první návštěvy, předchozí návštěvy a aktuální návštěvy;
 • jak dlouho se uživatel zdrží na Stránkách (kdy návštěva začíná a kdy končí);
 • navštívené stránky a informace, které vyhledáváte nebo stahujete, mimo jiné včetně údajů o poloze, webových deníků a dalších komunikačních údajů;
 • informace o vašem počítači (včetně IP adresy), připojení, operačním systému a prohlížeči.

Použití těchto souborů cookie neumožňuje identifikaci osob. Pokud se vás tyto informace týkají nebo by vás mohly identifikovat, budeme s nimi zacházet jako s osobními údaji. Shromážděné osobní údaje proto nejsou křížově kontrolovány s jinými údaji zpracovávajícími osobní údaje.

> Reklamní soubory cookie

Tento typ souboru cookie, známý jako "soubor cookie třetí strany", je shazován servery domén partnerů Easytrip Transport Services (reklamních agentur nebo obchodních partnerů). Tyto soubory cookie umožňují:

 • zobrazovat personalizované reklamy na základě profilu uživatele,
 • omezit počet zobrazení každé reklamy,
 • vyhodnotit účinnost reklamní kampaně.

Tyto soubory cookie třetích stran vypouštějí externí společnosti na svou odpovědnost.

> Ověřovací soubory cookie

Nainstalují se po přihlášení k účtu. Při příštím přihlášení vás identifikuje jako stávajícího uživatele, takže není nutné zadávat uživatelské jméno pro přihlášení. Tyto soubory cookie používáme k tomu, abychom vás rozpoznali, a tím vám zobrazili správné informace a přizpůsobili vám jejich používání.

> Soubory cookie předvoleb

Umožňují nám, abychom prohlížeči pomohli zapamatovat si vaše předvolby, jako např.:

 • vaše jazykové preference,
 • vaše komunikační preference atd.

Používáním stránek Easytrip Transport Services a zaškrtnutím políčka "Ok, rozumím" souhlasíte s tím, že na vašem počítači / chytrém telefonu / tabletu mohou být ukládány výše popsané soubory cookie v souladu s tímto dokumentem (zaškrtávací políčko u některých souborů cookie).

Platnost těchto souborů cookie končí maximálně jeden rok od jejich prvního vložení.

Pokud si nepřejete tyto soubory cookie dostávat, můžete je kdykoli zakázat změnou nastavení svého prohlížeče. Můžete je přijmout nebo odmítnout v jednotlivých případech nebo je odmítnout jednou provždy. Upozorňujeme, že omezení jejich používání může vést ke zhoršení navigace na webových stránkách Easytrip Transport Services (některé funkce nemusí fungovat).

Konfigurace každého prohlížeče je jiná. Je popsána v nabídce nápovědy vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak změnit přání týkající se souborů cookie.

6.9.2. Aktualizace a úprava politiky

Tyto zásady mohou být upraveny, doplněny nebo aktualizovány tak, aby odpovídaly jakýmkoli legislativním, regulačním, judikaturním nebo technickým změnám.

Naším cílem je seznámit vás s našimi zásadami a pravidelně vás informovat o jejich změnách, abyste byli vždy plně informováni o tom, jak chráníme vaše osobní údaje.

6.9.3. Kontakt

Chcete-li uplatnit svá práva nebo máte-li jakékoli dotazy či stížnosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li vznést jakákoli doporučení či připomínky, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Veškeré spory týkající se platnosti, výkladu tohoto právního upozornění a zřeknutí se odpovědnosti a používání webových stránek https://www.easytrip-transport-services.com se řídí nizozemským právem. Výlučnou příslušnost mají příslušné soudy v Amsterdamu.