Wzmianki prawne

1. Prezentacja strony internetowej

Użytkownicy strony https://www.easytrip-transport-services.com są niniejszym informowani o tożsamości różnych stron zaangażowanych w jej rozwój i monitorowanie:

Licencjobiorca: EASYTRIP B.V., spółka założona w Holandii, zarejestrowana w rejestrze spółek pod numerem 412690, z siedzibą pod adresem Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Holandia.

Agencja internetowa: Peppercube 

Wydawca odpowiedzialny: Dział Komunikacji Easytrip: contact@easytrip-transport-services.com

Dostawca usług hostingowych: ATE

2. Warunki korzystania ze strony internetowej i proponowanych usług

Korzystanie z serwisu internetowego pod nazwą domeny https://www.easytrip-transport-services.com oznacza pełną akceptację warunków i zasad opisanych poniżej. Warunki te mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione; dlatego użytkownicy strony internetowej proszeni są o zapoznawanie się z nimi od czasu do czasu.

Niniejsza strona internetowa jest normalnie dostępna dla użytkowników w każdej chwili. Jednakże o przerwie z powodów konserwacji technicznej może zdecydować Easytrip Transport Services, który wówczas dołoży wszelkich starań, aby poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji.

Strona jest aktualizowana przez Dział Komunikacji i Marketingu od czasu do czasu. Podobnie, informacje prawne i zrzeczenie się odpowiedzialności mogą być w każdej chwili zmienione: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

Zabroniony jest jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do kodu źródłowego Strony w celu lub ze skutkiem, w szczególności, wprowadzenia złośliwego oprogramowania, przekierowania informacji lub, bardziej ogólnie, zmiany jego struktury. Easytrip Transport Services może podjąć lub spowodować podjęcie wszelkich środków w celu zakończenia zakłócenia i zapewnienia obrony swoich interesów.

3. Opis świadczonych usług

Celem Serwisu jest dostarczenie informacji dotyczących całej działalności firmy.

Easytrip Transport Services stara się dostarczać na Stronie informacje jak najbardziej dokładne. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości lub braki w aktualizacjach, spowodowane przez nią samą lub przez partnerów będących osobami trzecimi, którzy dostarczają jej te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie. Ponadto, informacje zawarte na stronie nie są wyczerpujące. Podane są z zastrzeżeniem zmian, które nastąpiły od momentu ich opublikowania.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Easytrip Transport Services nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody wyrządzone użytkownikowi lub jego sprzętowi w związku z Serwisem lub korzystaniem, niemożnością korzystania lub konsekwencjami korzystania z Serwisu.

Easytrip Transport Services w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie internetowej, ani za kompletność i przydatność przetwarzanych informacji i danych.

Easytrip Transport Services Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Witrynę zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i poufności. Nie może jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wadliwego działania, braku możliwości dostępu lub złych warunków korzystania ze Strony z powodu nieodpowiedniego sprzętu, wadliwego działania dostawcy usług internetowych użytkownika, przeciążenia sieci internetowej lub z innych przyczyn niezależnych od niego.

Tym samym Easytrip Transport Services nie daje żadnej gwarancji co do braku wirusów komputerowych lub innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych, ani braku włamań lub innych luk w zabezpieczeniach na Stronie lub na stronach z nią powiązanych. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy używa odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.

Aby korzystać ze strony internetowej, użytkownik musi posiadać umiejętności, sprzęt i oprogramowanie wymagane do korzystania z Internetu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściwości i ograniczenia Internetu nie mogą zagwarantować poufności, dostępności i integralności danych podczas ich tranzytu przez Internet.

Easytrip Transport Services zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub przerwania czasowo lub na stałe, całości lub części Witryny, bez uprzedzenia lub jakiejkolwiek rekompensaty, co użytkownik akceptuje. Podobnie Easytrip Transport Services nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, przerwy lub brak dostępności informacji.

Easytrip Transport Services nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu, spowodowane problemami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą.

5. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej (dokumenty zawarte na stronie internetowej oraz wszystkie elementy stworzone na potrzeby strony internetowej) są własnością Easytrip Transport Services oraz jej podmiotów zależnych i podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym własności intelektualnej.

Wszelkie wyodrębnianie, poprzez trwałe lub czasowe przeniesienie, całości lub jakościowo istotnej części zawartości strony internetowej na inne medium, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, jak również ponowne wykorzystywanie, poprzez publiczne udostępnianie całości lub jakościowo istotnej części zawartości strony internetowej, niezależnie od formy, są niezgodne z prawem.

Użytkownikom tej strony nie udziela się żadnej licencji ani prawa innego niż prawo do odwiedzania strony. Powielanie wszelkich dokumentów opublikowanych na stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych w ramach użytku osobistego i prywatnego; jakiekolwiek powielanie i jakiekolwiek wykorzystywanie kopii wykonanych w innych celach jest wyraźnie zabronione zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej. Easytrip Transport Services zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich praw przed każdym właściwym sądem.

O ile nie zaznaczono inaczej, nazwy firm, loga, produkty i znaki towarowe wymienione na tej stronie są własnością Easytrip Transport Services. Nie można ich używać bez uprzedniej pisemnej zgody Easytrip Transport Services. Jeśli Easytrip Transport Services' znaki rozpoznawcze zostaną użyte bez uprzedniej zgody, Easytrip Transport Services zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich praw przed odpowiednim sądem.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów witryny, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Easytrip Transport Services. Wszelkie prośby należy kierować do Działu Komunikacji i Marketingu: contact@easytrip-transport-services.com

6. Ochrona danych osobowych i plików cookies

6.1. Nasze zaangażowania

Wszelkie transakcje na Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Easytrip, jako administrator danych, przestrzega następujących zasad:

 • Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do wyraźnych, zgodnych z prawem i określonych celów związanych z naszymi różnymi zawodami,
 • zbierane są tylko te dane osobowe, które są dla nas przydatne,
 • nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż przez czas wymagany do realizacji transakcji, dla których zostały zebrane, lub określony przepisami,
 • informujemy Państwa w sposób jasny i przejrzysty, w szczególności o celu wykorzystania Państwa danych osobowych, fakultatywnym lub obowiązkowym charakterze Państwa odpowiedzi w formularzach oraz o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

6.2. Gromadzenie danych osobowych

Pojęcie "Dane osobowe" oznacza wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub która może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub do jednego lub więcej elementów, które są dla niej specyficzne. Kiedy Easytrip Transport Services zbiera Twoje dane osobowe, zbieranie to odbywa się w sposób uczciwy i przejrzysty dzięki obecności informacji lub odniesienia do niniejszej Polityki.

Dane osobowe mogą być zbierane bez wyczerpania tej listy:

> Poprzez formularze opublikowane na stronach internetowych Easytrip Transport Services:

 • subskrypcja naszych newsletterów,
 • wysłać wiadomość za pomocą naszych formularzy kontaktowych,
 • formularz komentarza na Blogu,
 • itp;

> Poprzez zbieranie danych osobowych podczas nawiązywania umowy lub usługi, lub podczas jej realizacji i zarządzania usługami powiązanymi, badanie satysfakcji klienta itp.

Niezależnie od tego, jakie jest wsparcie zbierania danych, obowiązkowy charakter odpowiedzi jest wskazany w formularzach. Jeśli nie chcesz podać takich informacji, możesz nie mieć dostępu do niektórych usług lub funkcji. Inne informacje mają na celu lepsze poznanie użytkownika i dlatego są opcjonalne.
W przypadku gromadzenia danych osobowych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje prawne, które wynikają z jakichkolwiek błędnych informacji lub zaniechań z jego strony.

6.3. Korzystanie z danych

Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w formularzach wprowadzania danych.

Easytrip Transport Services zobowiązuje się do przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są adekwatne, istotne i nie są nadmierne w stosunku do celów, dla których są zbierane.

Easytrip Transport Services są prawnie zobowiązani do sprawdzenia, czy Państwa dane osobowe są dokładne, kompletne i w razie potrzeby aktualizowane. Możemy poprosić Cię o ich sprawdzenie lub uzupełnienie akt.

6.4. Odbiorcy i podwykonawstwo

Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie upoważnionemu personelowi Easytrip Transport Services .
Easytrip Transport Services może korzystać z podwykonawców (wszelkie firmy lub osoby prawne, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z dyrektywami Administratora Danych) do przetwarzania całości lub części danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ich usług.
Easytrip Transport Services zobowiązuje się nie sprzedawać, nie wynajmować ani nie przekazywać danych osobowych osobom trzecim bez zgody użytkownika.
Easytrip Transport Services może być zobowiązany do przekazania danych osobowych bez uprzedniej zgody użytkownika w celu spełnienia wymogu prawnego, regulacyjnego lub prośby o dostarczenie danych osobowych przez upoważnioną osobę trzecią.

6.5. Zasady ochrony

Easytrip Transport Services zobowiązuje się do wdrożenia zasad technicznych i organizacyjnych mogących dać racjonalną pewność, że przetwarzane przez nią dane osobowe są chronione w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem ryzyka i wpływu na prywatność, i to zgodnie z obowiązującym prawem.
Środki te gwarantują, że dane osobowe nie zostaną uszkodzone, usunięte lub udostępnione nieupoważnionym osobom trzecim.

6.6. Kontrola przekazywania danych

Dane osobowe są przechowywane na terytorium Unii Europejskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską. W stosownych przypadkach, w odniesieniu do odbiorców spoza Unii Europejskiej, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ścisłą kontrolę nad transferami, tak aby były one ograniczone do krajów wymienionych przez Komisję Europejską jako wystarczająco chroniące dane lub do odbiorców spełniających wymogi przepisów europejskich.

6.7. Czas trwania ochrony

Easytrip Transport Services przetwarza i przechowuje dane osobowe w bezpiecznym środowisku przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania danych jest określony w formularzu zbierania danych oraz w szczególnych warunkach korzystania z danych formularzy.

6.8. Twoje prawa

Masz prawa:

 • aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • żądać ich sprostowania w przypadku błędu lub ich uzupełnienia,
 • by poprosić o ich wymazanie,
 • do żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • by poprosić o ich przeniesienie,
 • sprzeciwić się ich przetwarzaniu, oraz
 • określenie wytycznych dotyczących losu Twoich danych po Twojej śmierci.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy zapoznać się z poniższą sekcją "Kontakt", dołączając do wniosku kopię ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

6.9. Państwa obowiązki

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących komputerów, plików i wolności, których naruszenie może być karane przez prawo jako przestępstwo.

W szczególności należy powstrzymać się od gromadzenia, przetwarzania, niewłaściwego wykorzystywania i ogólnie od wszelkich działań mogących naruszyć prywatność danych osobowych lub reputację osoby (osób).

6.9.1. Cookies

Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę na komputerze, tablecie lub smartfonie, który pozwala nam śledzić Twoje wizyty. Używamy plików cookie na stronie Easytrip Transport Services , aby zapewnić Ci lepsze, spersonalizowane i bezpieczne doświadczenie przeglądania w okresie ważności lub rejestracji pliku cookie.

Dla Twojej doskonałej informacji, niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania ze strony, inne pozwalają na optymalizację i personalizację wyświetlanych treści. Pliki cookie są zrzucane przez Easytrip Transport Services lub przez osoby trzecie.

Jeśli nie ustawiłeś swojej przeglądarki tak, aby akceptowała ten typ pliku, nie będziesz miał dostępu do wszystkich funkcji strony Easytrip Transport Services .

Strona Easytrip Transport Services może wykorzystywać 4 kategorie plików cookies, których cele zostały opisane poniżej:

> Statystyczne pliki cookies i pomiar oglądalności (Google Analytics, AddThis)

Optymalizują one stronę, rozwiązują błędy, poprawiają jakość naszych usług i mierzą oglądalność. Dane zbierane anonimowo przez ten typ plików cookie to:

 • skąd pochodzi użytkownik (wyszukiwarka, słowa kluczowe wyszukiwania, link);
 • liczbę wizyt każdego użytkownika oraz datę pierwszej wizyty, poprzedniej wizyty i obecnej wizyty;
 • jak długo użytkownik pozostaje na Stronie (kiedy rozpoczyna się wizyta i kiedy się kończy);
 • odwiedzane strony oraz informacje wyszukiwane lub pobierane przez użytkownika, w tym między innymi dane dotyczące lokalizacji, blogi internetowe i inne dane dotyczące komunikacji;
 • informacje o Twoim komputerze (w tym adres IP), połączeniach, systemie operacyjnym, przeglądarce.

Korzystanie z tych plików cookie nie pozwala na identyfikację osób. Gdy te informacje dotyczą Państwa lub mogą Państwa zidentyfikować, będziemy je traktować jako dane osobowe. Zebrane dane osobowe nie są zatem krzyżowane z innymi danymi przetwarzanymi przez nas w ramach przetwarzania danych osobowych.

> Reklamowe pliki cookie

Ten rodzaj plików cookie, znany jako "pliki cookie stron trzecich", jest upuszczany przez serwery domen partnerów Easytrip Transport Services (agencji reklamowych lub partnerów handlowych). Te pliki cookie umożliwiają:

 • wyświetlać spersonalizowane reklamy na podstawie profilu użytkownika,
 • ograniczyć liczbę wystąpień każdej reklamy,
 • ocenić skuteczność kampanii reklamowej.

W przypadku tych plików cookie stron trzecich, są one zrzucane przez firmy zewnętrzne na ich odpowiedzialność.

> Ciasteczka uwierzytelniające

Są one instalowane po zalogowaniu się na swoje konto. Przy następnym logowaniu identyfikuje Cię jako istniejącego użytkownika, unikając konieczności wprowadzania nazwy użytkownika w celu zalogowania się. Używamy tych plików cookie, aby Cię rozpoznać, a tym samym pokazać Ci odpowiednie informacje i spersonalizować Twoje użytkowanie.

> Preferencje cookies

Pozwalają nam one pomóc przeglądarce zapamiętać preferencje użytkownika, takie jak:

 • swoje preferencje językowe,
 • Twoje preferencje komunikacyjne itp.

Korzystając ze strony Easytrip Transport Services i zaznaczając pole "Ok, rozumiem", zgadzasz się na to, że pliki cookies opisane powyżej mogą być zrzucane na Twój komputer / smartfon / tablet zgodnie z tym dokumentem (checkbox dla niektórych plików cookies).

Data wygaśnięcia tych plików cookies to maksymalnie jeden rok od ich pierwszego wstawienia.

Jeśli wolisz nie otrzymywać tych plików cookie, możesz w każdej chwili zdecydować się na ich wyłączenie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Możesz je każdorazowo zaakceptować lub odrzucić raz na zawsze. Zwracamy uwagę na fakt, że ograniczenie ich stosowania może prowadzić do degradacji nawigacji na stronie Easytrip Transport Services (niektóre funkcje mogą przestać działać).

Konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest ona opisana w menu pomocy przeglądarki, dzięki czemu będziesz wiedział jak zmienić swoje życzenia dotyczące plików cookies.

6.9.2. Aktualizacja i modyfikacja polityki

Niniejsza Polityka może być modyfikowana, uzupełniana lub aktualizowana w celu dostosowania do wszelkich zmian legislacyjnych, regulacyjnych, orzeczniczych lub technicznych.

Naszym celem jest dostarczenie Ci naszej Polityki oraz regularne powiadamianie Cię o wszelkich zmianach w tej Polityce, abyś zawsze był w pełni poinformowany o tym, jak chronimy Twoje dane osobowe.

6.9.3. Kontakt

Aby skorzystać ze swoich praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności, lub jeśli chcesz przekazać jakiekolwiek zalecenia lub uwagi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory związane z ważnością, interpretacją niniejszej informacji prawnej i zrzeczeniem się odpowiedzialności, korzystaniem ze strony internetowej https://www.easytrip-transport-services.com podlegają prawu holenderskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Amsterdamie.