Pravni pomeni

1. Prezentacija sajta

Korisnici web sajta https://www.easytrip-transport-services.com se ovim obaveštavaju o identitetu različitih strana koje učestvuju u njegovom razvoju i praćenju:

Licenca: EASYTRIP B.V., kompanija inkorporirana u Holandiji, registrovana u registru kompanija pod brojem 412690, čija je registrovana kancelarija u Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Holandija.

Web agencija: Peppercube 

Odgovoran izdavač: Easytrip Odeljenje za komunikacije: contact@easytrip-transport-services.com

Hosting provajder usluga: ATE

2. Odredbe i uslovi korišćenja web sajta i predložene usluge

Korišćenje Web lokacije pod imenom domena https://www.easytrip-transport-services.com podrazumeva potpuno prihvatanje odredbi i uslova u daljem tekstu. Ovi odredbe i uslovi mogu biti izmenjeni ili dopunjeni u bilo kom trenutku; od korisnika Web lokacije se zato traži da ih s vremena na vreme pročitaju.

Ova Web lokacija je obično dostupna korisnicima u bilo kom trenutku. Međutim, o prekidu iz tehničkih razloga održavanja može da odluči Easytrip Transport Services, koji će se potom potruditi da unapred obaveste korisnike o datumima i vremenu intervencije.

Web sajt s vremena na vreme ažurira Odeljenje za komunikacije i marketing. Slično tome, zakonsko obaveštenje i odricanje odgovornosti mogu biti izmenjeni u bilo kom trenutku: oni su ipak obavezujući za korisnika, koji je pozvan da im se obrati što češće kako bi ih uzeo u obzir.

Svaki neovlašćeni pristup izvornom kodu Veb lokacije sa svrhom ili efektom, posebno, uvođenja zlonamernog softvera, preusmeravanja informacija ili, uopšteno, promene njegove strukture, je zabranjen. Easytrip Transport Services može preduzeti ili prouzrokovati da se preduzme bilo kakva mera kako bi se stavila tačka na uznemiravanje i osigurala odbrana njenih interesa.

3. Opis pruženih usluga

Svrha Web lokacije je da pruži informacije koje se tiču svih aktivnosti kompanije.

Easytrip Transport Services nastoji da pruži informacije o Veb lokaciji što je preciznije moguće. Međutim, ona se ne smatra odgovornom za propuste, netačnosti ili nedostatke u ažuriranjima, bilo da je uzrok sama od sebe ili od strane partnera trećih lica koji im pružaju ove informacije.

Sve informacije date na Sajtu su indikativne samo i podložne su promenama. Pored toga, informacije istaknute na Veb lokaciji nisu iscrpljujuće. Ona podleže bilo kakvim promenama do kojih je došlo od kada je objavljena.

4. Ograničenje odgovornosti

Easytrip Transport Services neće biti odgovoran za bilo kakav direktan, indirektan ili posledični gubitak ili štetu prouzrokovanu korisniku ili njegovoj/njenoj opremi u vezi sa Veb-sajtom ili upotrebom, nemogućnosti korišćenja ili posledica korišćenja Web lokacije.

Easytrip Transport Services ni u kom slučaju neće biti odgovoran za sve moguće greške na Veb lokaciji, niti za potpunost i relevantnost informacija i podataka koji se obrađuju.

Easytrip Transport Services daje sve od sebe da obezbedi Web lokaciju u skladu sa stanjem umetnosti u pogledu bezbednosti i poverljivosti. Međutim, to ne može da garantuje apsolutnu bezbednost. Ona neće biti odgovorna u slučaju kvara, nemogućnosti pristupa ili loših uslova korišćenja Veb lokacije zbog neodgovarajuće opreme, kvarova internih prema korisnikovog provajdera pristupa Internetu, zagušenja Internet mreže ili iz bilo kog drugog razloga koji su van njene kontrole.

Tako Easytrip Transport Services ne pruža nikakvu garanciju za odsustvo računarskih virusa ili bilo kog drugog zlonamernog ili štetnog kompjuterskog programa, ili odsustva hakovanja ili drugih bezbednosnih rupa na Veb lokaciji ili na veb lokacijama povezanim sa njim. Odgovornost korisnika je da proveri da li koristi odgovarajući antivirusni softver.

Da bi koristio Veb lokaciju, korisnik mora da ima veštine, hardver i softver potreban za korišćenje Interneta. Korisnik potvrđuje da karakteristike i ograničenja Interneta ne mogu da garantuju poverljivost, dostupnost i integritet podataka tokom njihovog tranzita putem Interneta.

Easytrip Transport Services zadržava pravo da izvrši izmene ili prekine privremeno ili trajno, sve ili deo Veb lokacije, bez obaveštenja ili nadoknade bilo koje vrste, što korisnik prihvata. Takoрe Easytrip Transport Services neće biti odgovoran za bilo kakve greške, prekide ili nedostatak dostupnosti informacija.

Easytrip Transport Services neće biti odgovoran za bilo kakav neuspeh u ispunjavanju bilo koje od svojih obaveza ovde izazvanih problemima izvan njegove razumne kontrole.

5. Prava intelektualne svojine

Sve informacije na Sajtu (dokumenti koji se nalaze na sajtu i svi elementi kreirani za web sajt) su u vlasništvu Easytrip Transport Services podružnice i podleže važećim propisima o intelektualnoj svojini.

Svako izvlačenje, putem trajnog ili privremenog prenosa, svih ili kvalitativno ili kvantitativno značajnog dela sadržaja web sajta na drugi medij, bilo kojim sredstvima ili u bilo kom obliku, kao i ponovnom korišćenjem, tako što će javnost biti dostupna svima ili kvalitativno ili kvantitativno značajnim delom sadržaja web sajta, Kakav god da je formular, nezakoniti su.

Korisnicima ovog veb sajta nije dodeljena licenca, niti bilo koje drugo pravo osim toga da posete web sajt. Reprodukcija bilo kog i svih dokumenata objavljenih na veb-sajtu ovlašćena je isključivo u informativne svrhe u kontekstu lične i privatne upotrebe; svaka reprodukcija i bilo kakva upotreba kopija napravljenih u druge svrhe izričito je zabranjena u skladu sa odredbama važećih propisa o intelektualnoj svojini. Easytrip Transport Services zadržava pravo da potvrdi svoja prava pred bilo kojim relevantnim sudom.

Ukoliko nije drugačije navedeno, imena kompanija, logotipi, proizvodi i žigovi pomenuti na ovom veb sajtu su vlasništvo Easytrip Transport Services. One se ne mogu koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja Easytrip Transport Services. Ako Easytrip Transport Services' karakteristični znaci se koriste bez prethodnog odobrenja, Easytrip Transport Services zadržava pravo da potvrdi svoja prava pred bilo kojim relevantnim sudom.

Svako reprodukovanje, zastupanje, izmena, objavljivanje, adaptacija svih ili dela elemenata sajta, bez obzira na sredstva ili proces koji se koristi, zabranjeno je, bez prethodnog pismenog odobrenja od Easytrip Transport Services. Svaki zahtev treba da bude upućen pažnji Odeljenja za komunikacije i marketing: contact@easytrip-transport-services.com

6. Zaštita ličnih podataka i kolačića

6.1. Naši angažmani

Sve transakcije na vašim ličnim podacima vrše se u skladu sa propisima koji su na snazi i posebno Opštom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679 od 27.

Easytrip, kao kontrolor, poštuje sledeće principe:

 • vaši lični podaci se koriste samo u eksplicitne, legitimne i utvrđene svrhe vezane za naše različite profesije,
 • prikupljaju se samo lični podaci koji su nam korisni,
 • ne čuvamo vaše lične podatke izvan vremena potrebnog za transakcije za koje su prikupljeni, ili onih propisanih propisima,
 • obaveštavamo vas, na jasan i transparentan način, posebno o svrsi korišćenja vaših ličnih podataka, opcionalnoj ili obaveznoj prirodi vaših odgovora u obrascima i vašim pravima na zaštitu podataka.

6.2. Prikupljanje ličnih podataka

Koncept "Lični podaci" podrazumeva sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili koje se mogu identifikovati, direktno ili indirektno, upućivanjem na identifikacioni broj ili na jedan ili više elemenata koji su specifični za njega. Kada Easytrip Transport Services prikuplja vaše lične podatke, ova kolekcija se sprovodi na fer i transparentan način zahvaljujući prisustvu informacija ili referenci na ovu Politiku.

Lični podaci mogu biti prikupljeni, a da ova lista ne bude iscrpljujuća:

> Putem obrazaca objavljenih na sajtovima Easytrip Transport Services:

 • pretplata na naše biltene,
 • slanje pošte putem naših kontakt formulara,
 • obrazac za komentare na Blogu,
 • Itd;

> prikupljanje ličnih podataka tokom uspostavljanja ugovora ili usluge, ili tokom njegovog izvršenja i upravljanja povezanim uslugama, ankete o zadovoljstvu korisnika itd.

Kakva god da je podrška kolekcije, obavezna priroda odgovora je naznačena u obrascima. Ako ne želite da pružite takve informacije, možda nećete moći da pristupite određenim uslugama ili funkcijama. Druge informacije su namenjene da vas bolje poznaju i zato su opcionalne.
Prilikom prikupljanja ličnih podataka, bićete isključivo odgovorni za pravne posledice koje su rezultat bilo kakvog pogrešnog predstavljanja ili propusta sa vaše strane.

6.3. Korišćenje vaših podataka

Vaši lični podaci se koriste samo u svrhe navedene u ulaznim obrascima.

Easytrip Transport Services obavezuje se da obrađuje samo lične podatke koji su adekvatni, relevantni i nisu preterani u odnosu na svrhe za koje se prikupljaju.

Easytrip Transport Services su u zakonskoj obavezi da provere da li su vaši lični podaci tačni, potpuni i, ako je potrebno, ažurirani. Možemo da vas zamolimo da ga proverite ili dovršite datoteku.

6.4. Primaoci i podizvođači

Vaši lični podaci će biti preneti samo ovlašćenim Easytrip Transport Services Osoblje.
Easytrip Transport Services može da koristi podizvođača (bilo koje preduzeće ili pravno lice koje obrađuje lične podatke prateći direktive kontrolera podataka) za obradu svih ili dela ličnih podataka u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje njihovih usluga.
Easytrip Transport Services ne obavezuje se da neće prodavati, iznajmljivati ili prenositi svoje lične podatke trećim licima bez vašeg pristanka.
Easytrip Transport Services može se zahtevati da prenosite svoje lične podatke bez prethodne saglasnosti kako biste ispoštovali zakonski uslov, regulatorni ili zahtev za obezbeđivanje ličnih podataka od strane ovlašćenog trećeg lica.

6.5. Pravila zaštite

Easytrip Transport Services sprovodi tehnička i organizaciona pravila koja će verovatno pružiti razumnu garanciju da su lični podaci koje obrađuje zaštićeni na odgovarajući način, posebno u pogledu rizika i uticaja na privatnost, a to u skladu sa važećim zakonom.
Ove mere obezbeđuju da vaši lični podaci ne budu oštećeni, izbrisani ili da im pristupaju neovlašćena treća lica.

6.6. Kontrola prenosa podataka

Lični podaci se čuvaju na teritoriji Evropske unije i ne prenose se izvan Evropske unije. Tamo gde je to primenljivo, za primaoce izvan Evropske unije, činimo sve što je u našoj meri da obezbedimo strogu kontrolu transfera tako da budu ograničeni na zemlje koje je Evropska komisija navela kao dovoljnu zaštitu podataka ili primaocima koji se pridržavaju evropskih propisa.

6.7. Trajanje konzervacije

Easytrip Transport Services obrađuje i skladišti lične podatke u bezbednom okruženju za vreme potrebno za ispunjenje svrha za koje je prikupljen. Period zadržavanja je naveden u obrascu za prikupljanje i u posebnim uslovima za upotrebu obrazaca.

6.8. Vaša prava

Imate prava:

 • da biste pristupili svojim ličnim podacima,
 • da traže njihovo ispravjanje u slučaju greške ili da ih dovrše,
 • da traže svoje brisanje,
 • da zatraže ograničenje njihove obrade,
 • da traže svoju prenosivost,
 • da se suprotstave njihovoj obradi, i
 • da definišete smernice za sudbinu vaših podataka nakon vaše smrti.

Da biste ostvarili svoja prava, pogledajte odeljak "Kontakt" ispod tako što ćete priloženjem zahteva kopiji važećeg ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš).

6.9. Vaše obaveze

Od vas se zahteva da se pridržavate odredbi zakona koje se odnose na računare, dosijee i slobode, od kojih zakon može biti kažnjen kao krivično delo.

Posebno morate da se uzdržite od bilo kakvog prikupljanja, obrade, zloupotrebe i, uopšte, bilo kakvog čina koji bi mogao da naruši privatnost ličnih podataka ili reputaciju pojedinaca.

6.9.1. Kolačići

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju pregledač čuva na vašem računaru, tabletu ili pametnom telefonu koja nam omogućava da pratimo vašu posetu. Koristimo kolačiće na Easytrip Transport Services Veb lokacije koja će vam pružiti bolje, personalizovano i bezbedno iskustvo pregledanja tokom perioda važenja ili registracije kolačića.

Za vaše savršene informacije, neki kolačići su od suštinskog značaja za korišćenje lokacije, drugi omogućavaju optimizaciju i personalizaciju prikazanog sadržaja. Kolačići su ispušteniEasytrip Transport Services ili od strane trećih lica.

Ako niste podesili pregledač da prihvati ovaj tip datoteke, nećete imati pristup svim funkcijama Easytrip Transport Services Lokacije.

Easytrip Transport Services lokacija može koristiti 4 kategorije kolačića ispod kojih su svrhe opisane ispod:

> statističkih kolačića i merenja publike (Google Analytics, AddThis)

Oni optimizuju sajt, rešavaju bagove, poboljšavaju kvalitet naših usluga i mere publiku. Podaci koje je anonimno prikupio ovaj tip kolačića su:

 • odakle korisnik dolazi (pretraživač, ključne reči za pretragu, link);
 • broj poseta svakog korisnika i datum prve posete, prethodna poseta i trenutna poseta;
 • koliko dugo korisnik ostaje na Sajtu (kada se poseta pokrene i kada se završi);
 • stranice koje posećujete i informacije koje tražite ili preuzimate, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke o lokaciji, veb-logove i druge podatke o komunikaciji;
 • informacije o računaru (uključujući IP adresu), vezama, operativnom sistemu, pregledaču.

Upotreba ovih kolačića ne dozvoljava identifikaciju osoba. Kada vas ove informacije tite ili će vas verovatno identifikovati, tretiraćemo ih kao lične podatke. Prikupljeni lični podaci se stoga ne proveravaju sa drugom obradom podataka ličnih podataka.

> kolačići za oglašavanje

Ovaj tip kolačića poznat kao "kolačić trećih strana", odbačen je od strane servera domena Easytrip Transport Services partnerima (reklamnim agencijama ili komercijalnim partnerima). Ovi kolačići dozvoljavaju:

 • prikazuju personalizovane reklame na osnovu profila korisnika,
 • ograničiti broj pojavljivanja svake reklame,
 • procenu efektivnosti reklamne kampanje.

Za ove kolačiće trećih strana, spoljne kompanije ih ispuste pod svoju odgovornost.

> potvrde identiteta

Instaliraju se kada se prijavite na nalog. Kada se sledeći put prijavite, on će vas identifikovati kao postojećeg korisnika, izbegavajući potrebu da unesete korisničko ime za prijavljivanje. Ove kolačiće koristimo da bismo vas prepoznali i na taj način vam pokazali prave informacije i personalizovali vašu upotrebu.

> željene opcije

Oni nam omogućavaju da pomognemo vašem pretraživaču da zapamti vaše željene postavke, kao što su:

 • vaše jezičko opredeljenje,
 • vaše željene opcije komunikacije itd.

Korišćenjem Easytrip Transport Services sajta, i proveravajući polje "Ok, razumem", slažete se da kolačići kao što je gore opisano mogu biti ispušteni na vašem računaru / pametnom telefonu / tabletu u skladu sa ovim dokumentom (polje za potvrdu za neke kolačiće).

Datum isteka ovih kolačića je godinu dana maksimum od njihovog prvog umetanja.

Ako više volite da ne primate ove kolačiće, u svakom trenutku možete odabrati da ih onemogućite promenom postavki pregledača. Možete da ih prihvatite ili odbijete na osnovu slučaja ili da ih odbijete jednom za svagda. Skrećemo vam pažnju na činjenicu da ograničavanje njihove upotrebe može dovesti do degradacije navigacije na Easytrip Transport Services Web lokacija (neke funkcije možda više neće raditi).

Konfiguracija svakog pregledača je drugačija. Opisan je u meniju pomoći vašeg pregledača, koji će vam omogućiti da znate kako da promenite želje za kolačićima.

6.9.2. Ažuriranje i izmena polise

Ova smernica može biti izmenjena, dovršena ili ažurirana da bi se ispoštovale sve zakonodavne, regulatorne, jurisprudencijalne ili tehničke promene.

Naš cilj je da Vam pružimo našu Politiku i da vas redovno obaveštavamo o bilo kakvim promenama ove Politike, kako biste uvek bili u potpunosti informisani o tome kako štitimo vaše lične podatke.

6.9.3. Kontakt

Da biste ostvarili svoja prava, ili ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbe u vezi sa ovom Politikom privatnosti, ili ako želite da dajete bilo kakve preporuke ili komentare, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte na dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Važeći zakon i nadležnost

Svaki spor u vezi sa validnošću, za tumačenje ovog pravnog obaveštenja i odricanja odgovornosti, za korišćenje web sajta https://www.easytrip-transport-services.com biće regulisan zakonom Holandije. Relevantni sudovi Amsterdama imaju isključivu nadležnost.