Mențiuni legale

1. Prezentarea site-ului

Utilizatorii site-ului web https://www.easytrip-transport-services.com sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți implicate în dezvoltarea și monitorizarea acestuia:

Titularul licenței: EASYTRIP B.V., o societate constituită în Țările de Jos, înregistrată în registrul comerțului cu numărul 412690, cu sediul social la adresa Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Țările de Jos.

Agentie web: Peppercube 

Editor responsabil: Easytrip Departamentul de comunicare: contact@easytrip-transport-services.com

Furnizor de servicii de găzduire: ATE

2. Termeni și condiții de utilizare a site-ului web și a serviciilor propuse

Utilizarea site-ului sub numele de domeniu https://www.easytrip-transport-services.com implică acceptarea deplină a termenilor și condițiilor descrise în continuare. Acești termeni și condiții pot fi modificați sau completați în orice moment; prin urmare, utilizatorii site-ului web sunt rugați să le citească din când în când.

În mod normal, acest site este accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, o întrerupere din motive de mentenanță tehnică poate fi decisă de Easytrip Transport Services, care va face atunci toate eforturile pentru a informa în prealabil utilizatorii cu privire la datele și orele intervenției.

Site-ul este actualizat din când în când de către Departamentul de Comunicare și Marketing. În mod similar, notificarea legală și exonerarea de răspundere pot fi modificate în orice moment: acestea sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să se refere la acestea cât mai des posibil pentru a lua act de acestea.

Este interzis orice acces neautorizat la codul sursă al site-ului în scopul sau cu scopul de a introduce în special programe malițioase, de a deturna informații sau, în general, de a modifica structura acestuia. Easytrip Transport Services poate lua sau poate face să fie luată orice măsură pentru a pune capăt perturbării și pentru a asigura apărarea intereselor sale.

3. Descrierea serviciilor prestate

Scopul site-ului este de a furniza informații cu privire la toate activitățile companiei.

Easytrip Transport Services se străduiește să furnizeze pe site-ul web informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu este responsabil pentru omisiuni, inexactități sau deficiențe în actualizări, fie că sunt cauzate de el însuși sau de partenerii terți care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile furnizate pe site-ul web sunt doar orientative și pot fi modificate. În plus, informațiile prezentate pe site-ul web nu sunt exhaustive. Acesta este dat sub rezerva oricăror modificări care au avut loc de când a fost publicat.

4. Limitarea răspunderii

Easytrip Transport Services nu va fi trasă la răspundere pentru nicio pierdere sau daună directă, indirectă sau indirectă cauzată utilizatorului sau echipamentului acestuia în legătură cu site-ul web sau cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau consecințele utilizării site-ului web.

Easytrip Transport Services nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru eventualele erori de pe site-ul web, nici pentru caracterul complet și relevant al informațiilor și datelor prelucrate.

Easytrip Transport Services depune toate eforturile pentru a oferi un site web în conformitate cu cele mai avansate tehnologii în materie de securitate și confidențialitate. Cu toate acestea, nu poate garanta o securitate absolută. Aceasta nu este responsabilă în cazul unei funcționări defectuoase, al imposibilității de acces sau al condițiilor precare de utilizare a site-ului web din cauza unui echipament neadecvat, a unor defecțiuni interne ale furnizorului de acces la internet al utilizatorului, a congestionării rețelei de internet sau din orice alte motive independente de voința sa.

Astfel, Easytrip Transport Services nu oferă nicio garanție cu privire la absența virușilor informatici sau a oricărui alt program informatic rău intenționat sau dăunător, sau la absența hacking-ului sau a altor găuri de securitate pe site-ul web sau pe site-urile legate de acesta. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă utilizează un software antivirus adecvat.

Pentru a utiliza site-ul, utilizatorul trebuie să aibă abilitățile, hardware-ul și software-ul necesare pentru a utiliza Internetul. Utilizatorul recunoaște că caracteristicile și constrângerile internetului nu pot garanta confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor în timpul tranzitului lor prin Internet.

Easytrip Transport Services își rezervă dreptul de a face modificări sau de a întrerupe temporar sau permanent, în totalitate sau parțial, site-ul web, fără notificare sau compensație de orice fel, pe care utilizatorul o acceptă. De asemenea, Easytrip Transport Services nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele erori, întreruperi sau lipsa de disponibilitate a informațiilor.

Easytrip Transport Services nu va fi răspunzătoare pentru orice nerespectare a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului document, cauzată de probleme care nu pot fi controlate în mod rezonabil.

5. Drepturile de proprietate intelectuală

Toate informațiile de pe site-ul web (documentele conținute pe site-ul web și toate elementele create pentru site-ul web) sunt deținute de Easytrip Transport Services și de filialele sale și fac obiectul reglementărilor aplicabile în materie de proprietate intelectuală.

Orice extragere, prin transfer permanent sau temporar, a întregii sau a unei părți substanțiale din punct de vedere calitativ sau cantitativ a conținutului site-ului pe un alt suport, prin orice mijloace sau sub orice formă, precum și reutilizarea, prin punerea la dispoziția publicului a tuturor sau a unei părți substanțiale din punct de vedere calitativ sau cantitativ a conținutului site-ului, indiferent de formă, sunt ilegale.

Utilizatorilor acestui site nu li se acordă nicio licență și niciun alt drept decât cel de a vizita site-ul web. Reproducerea tuturor documentelor publicate pe site-ul web este autorizată exclusiv în scop informativ, în cadrul unei utilizări personale și private; orice reproducere și orice utilizare a copiilor realizate în alte scopuri este interzisă în mod expres, în conformitate cu dispozițiile reglementărilor aplicabile în materie de proprietate intelectuală. Easytrip Transport Services își rezervă dreptul de a-și valorifica drepturile în fața oricărei instanțe competente.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, numele companiilor, logo-urile, produsele și mărcile comerciale menționate pe acest site sunt proprietatea Easytrip Transport Services. Acestea nu pot fi utilizate fără autorizația prealabilă scrisă a Easytrip Transport Services. În cazul în care semnele distinctive ale Easytrip Transport Servicessunt utilizate fără autorizație prealabilă, Easytrip Transport Services își rezervă dreptul de a-și revendica drepturile în fața oricărei instanțe relevante.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți din elementele site-ului, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, este interzisă, fără o autorizație prealabilă scrisă din partea Easytrip Transport Services. Orice solicitare trebuie adresată în atenția Departamentului de comunicare și marketing: contact@easytrip-transport-services.com

6. Protecția datelor cu caracter personal și a cookie-urilor

6.1. Angajamentele noastre

Toate tranzacțiile cu datele dumneavoastră cu caracter personal sunt efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare și, în special, cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE 2016/679 din 27 aprilie 2016).

Easytrip, în calitate de controlor, respectă următoarele principii:

 • datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate numai în scopuri explicite, legitime și determinate legate de diferitele noastre profesii,
 • sunt colectate numai datele cu caracter personal care ne sunt utile,
 • nu stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal dincolo de timpul necesar pentru tranzacțiile pentru care au fost colectate sau cele prevăzute de reglementări,
 • vă informăm, într-un mod clar și transparent, în special cu privire la scopul utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, natura opțională sau obligatorie a răspunsurilor dumneavoastră în formulare și drepturile dumneavoastră de protecție a datelor.

6.2. Colectarea datelor cu caracter personal

Conceptul de "date cu caracter personal" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente care îi sunt specifice. Atunci când Easytrip Transport Services colectează datele dumneavoastră cu caracter personal, această colectare se realizează într-un mod corect și transparent datorită prezenței informațiilor sau trimiterii la această Politică.

Datele cu caracter personal pot fi colectate fără ca această listă să fie exhaustivă:

> Prin intermediul formularelor publicate pe site-urile Easytrip Transport Services:

 • abonarea la buletinele noastre informative,
 • trimite e-mail prin intermediul formularelor noastre de contact,
 • formular de comentariu pe blog,
 • etc;

> Prin colectarea datelor cu caracter personal în timpul instituirii unui contract sau serviciu sau în timpul executării și gestionării serviciilor asociate, sondajului privind satisfacția clienților etc.

Indiferent de suportul colectării, caracterul obligatoriu al răspunsurilor este indicat în formulare. Dacă nu doriți să furnizați astfel de informații, este posibil să nu puteți accesa anumite servicii sau funcții. Alte informații sunt menite să vă cunoască mai bine și, prin urmare, sunt opționale.
Atunci când colectați date cu caracter personal, veți fi singurul responsabil pentru consecințele juridice care rezultă din orice declarații false sau omisiuni din partea dumneavoastră.

6.3. Utilizarea datelor dvs.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate numai în scopurile specificate în formularele de intrare.

Easytrip Transport Services se angajează să prelucreze numai date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopurile pentru care sunt colectate.

Easytrip Transport Services au obligația legală de a verifica dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt corecte, complete și, dacă este necesar, actualizate. Este posibil să vă cerem să le verificați sau să vă completați dosarul.

6.4. Destinatari și subcontractare

Datele dvs. personale vor fi comunicate doar personalului autorizat al Easytrip Transport Services .
Easytrip Transport Services poate utiliza subcontractori (orice companie sau persoană juridică care prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu directivele Operatorului de date) pentru prelucrarea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea serviciilor lor.
Easytrip Transport Services se angajează să nu vândă, închirieze sau să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către terți fără consimțământul dumneavoastră.
Easytrip Transport Services poate fi obligată să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră prealabil pentru a respecta o cerință legală, de reglementare sau o cerere de furnizare a datelor cu caracter personal de către o terță parte autorizată.

6.5. Norme de protecție

Easytrip Transport Services se angajează să pună în aplicare normele tehnice și organizatorice de natură să ofere o asigurare rezonabilă că datele cu caracter personal pe care le prelucrează sunt protejate în mod corespunzător, în special în ceea ce privește riscurile și impactul asupra vieții private, și aceasta în conformitate cu legislația aplicabilă.
Aceste măsuri asigură că datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi deteriorate, șterse sau accesate de terți neautorizați.

6.6. Controlul transferurilor de date

Datele cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene și nu sunt transferate în afara Uniunii Europene. Acolo unde este cazul, pentru destinatarii din afara Uniunii Europene, depunem toate eforturile pentru a asigura un control strict al transferurilor, astfel încât acestea să se limiteze la țările enumerate de Comisia Europeană ca protejând suficient datele sau la destinatarii care respectă reglementările europene.

6.7. Durata conservării

Easytrip Transport Services prelucrează și stochează datele cu caracter personal într-un mediu securizat pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. Perioada de păstrare este specificată în formularul de colectare și în condițiile speciale de utilizare a formularelor respective.

6.8. Drepturile dumneavoastră

Aveți drepturi:

 • pentru a vă accesa datele cu caracter personal,
 • să solicite rectificarea lor în caz de eroare sau să le completeze;
 • să ceară ștergerea lor,
 • să solicite limitarea prelucrării acestora;
 • să solicite portabilitatea lor;
 • să se opună prelucrării lor și
 • pentru a defini linii directoare pentru soarta datelor dumneavoastră după moartea dumneavoastră.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să consultați secțiunea "Contact" de mai jos, anexând la cererea dumneavoastră o copie a unui document de identitate valabil (carte de identitate sau pașaport).

6.9. Obligațiile dumneavoastră

Vi se cere să respectați prevederile legii referitoare la computere, fișiere și libertăți, ale căror pedepse pot fi pedepsite ca infracțiune prin lege.

În special, trebuie să vă abțineți de la orice colectare, prelucrare, utilizare abuzivă și, în general, orice act de natură să încalce confidențialitatea datelor cu caracter personal sau reputația persoanei (persoanelor).

6.9.1. Cookie-uri

Un cookie este un mic fișier text salvat de browserul de pe computerul, tableta sau smartphone-ul dumneavoastră, care ne permite să urmărim vizita dumneavoastră. Utilizăm cookie-uri pe site-ul Easytrip Transport Services pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună, personalizată și sigură în perioada de valabilitate sau de înregistrare a cookie-ului.

Pentru o informare perfectă, unele cookie-uri sunt esențiale pentru utilizarea site-ului, altele permit optimizarea și personalizarea conținutului afișat. Cookie-urile sunt lăsate de Easytrip Transport Services sau de către terțe părți.

Dacă nu v-ați setat browserul să accepte acest tip de fișier, nu veți avea acces la toate caracteristicile site-ului Easytrip Transport Services .

Site-ul Easytrip Transport Services poate utiliza cele 4 categorii de cookie-uri de mai jos, ale căror scopuri sunt descrise mai jos:

> Cookie-uri statistice și măsurarea audienței (Google Analytics, AddThis)

Acestea optimizează site-ul, rezolvă bug-uri, îmbunătățesc calitatea serviciilor noastre și măsoară publicul. Datele colectate anonim de acest tip de cookie sunt:

 • de unde provine un utilizator (motor de căutare, cuvinte cheie de căutare, link);
 • numărul de vizite ale fiecărui utilizator și data primei vizite, a vizitei anterioare și a vizitei curente;
 • cât timp rămâne utilizatorul pe Site (când începe o vizită și când se termină);
 • paginile pe care le vizitați și informațiile pe care le căutați sau descărcați, inclusiv, dar fără a se limita la, date despre locație, bloguri și alte date de comunicare;
 • informații despre computer (inclusiv adresa IP), conexiunile, sistemul de operare, browserul.

Utilizarea acestor cookie-uri nu permite identificarea persoanelor. Atunci când aceste informații vă privesc sau este probabil să vă identificăm, le vom trata ca date cu caracter personal. Prin urmare, datele cu caracter personal colectate nu sunt verificate încrucișat cu alte prelucrări de date cu caracter personal.

> Cookie-uri de publicitate

Acest tip de cookie, cunoscut sub numele de "third party cookie", este lăsat de serverele domeniilor partenerilor Easytrip Transport Services (agenții de publicitate sau parteneri comerciali). Aceste cookie-uri permit:

 • afișarea de reclame personalizate pe baza profilului utilizatorului,
 • să limiteze numărul de apariții ale fiecărei reclame;
 • să evalueze eficiența unei campanii publicitare.

Pentru aceste cookie-uri terțe, acestea sunt abandonate de companii externe aflate sub responsabilitatea lor.

Cookie-uri de autentificare >

Acestea sunt instalate odată ce vă conectați la contul dvs. Data viitoare când vă conectați, acesta vă identifică ca utilizator existent, evitând necesitatea de a introduce numele de utilizator pentru a vă conecta. Utilizăm aceste cookie-uri pentru a vă recunoaște și, astfel, pentru a vă arăta informațiile corecte și pentru a vă personaliza utilizarea.

Cookie-uri > Preferences

Acestea ne permit să ajutăm browserul dvs. să vă rețină preferințele, cum ar fi:

 • preferința dumneavoastră de limbă;
 • preferințele dumneavoastră de comunicare etc.

Utilizând site-ul Easytrip Transport Services și bifând căsuța "Ok, înțeleg", sunteți de acord ca cookie-urile descrise mai sus să fie plasate pe computerul / smartphone / tabletă în conformitate cu acest document (caseta de bifare pentru unele cookie-uri).

Data expirării acestor cookie-uri este de maximum un an de la prima lor inserare.

Dacă preferați să nu primiți aceste module cookie, puteți alege în orice moment să le dezactivați prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră. Puteți să le acceptați sau să le respingeți de la caz la caz sau să le refuzați definitiv. Vă atragem atenția asupra faptului că limitarea utilizării lor poate duce la degradarea navigării pe site-ul Easytrip Transport Services (este posibil ca unele funcții să nu mai funcționeze).

Configurația fiecărui browser este diferită. Acesta este descris în meniul de ajutor al browser-ului dvs., ceea ce vă va permite să știți cum să vă schimbați dorințele pentru cookie-uri.

6.9.2. Actualizarea și modificarea politicii

Prezenta Politică poate fi modificată, completată sau actualizată pentru a se conforma oricăror modificări legislative, de reglementare, jurisprudențiale sau tehnice.

Scopul nostru este de a vă oferi Politica noastră și de a vă notifica în mod regulat cu privire la orice modificări ale acestei Politici, astfel încât să fiți întotdeauna pe deplin informat cu privire la modul în care vă protejăm informațiile personale.

6.9.3. Contact

Pentru a vă exercita drepturile sau dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate, sau dacă doriți să faceți recomandări sau comentarii, vă rugăm să trimiteți un e-mail la Contacta?i-ne la adresa dpo.easytrip@easytrip.eu.

7. Legea aplicabilă și jurisdicția

Orice litigiu legat de validitatea, de interpretarea acestei notificări legale și a clauzei de renunțare la răspundere, de utilizarea site-ului web https://www.easytrip-transport-services.com va fi guvernat de legea olandeză. Instanțele competente din Amsterdam au jurisdicție exclusivă.