Právne zmienky

1. Prezentácia webovej stránky

Používatelia webovej stránky https://www.easytrip-transport-services.com sú týmto informovaní o totožnosti rôznych strán zapojených do jej vývoja a monitorovania:

Držiteľ licencie: EASYTRIP B.V., spoločnosť založená v Holandsku, zapísaná v registri spoločností pod číslom 412690, so sídlom Jacobus Lipsweg 120-122, 3316BP Dordrecht, Holandsko.

Webová agentúra: Peppercube 

Zodpovedný vydavateľ: Oddelenie komunikácie Easytrip: contact@easytrip-transport-services.com

Poskytovateľ hostingových služieb: ATE

2. Podmienky používania webovej stránky a navrhované služby

Používanie webovej stránky pod názvom domény https://www.easytrip-transport-services.com znamená plný súhlas s ďalej opísanými podmienkami. Tieto obchodné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené alebo doplnené; od používateľov webových stránok sa preto vyžaduje, aby si ich z času na čas prečítali.

Táto webová stránka je používateľom bežne prístupná kedykoľvek. O prerušení z dôvodov technickej údržby však môže rozhodnúť Easytrip Transport Services, ktorý potom vynaloží maximálne úsilie, aby používateľov vopred informoval o dátumoch a časoch zásahu.

Webová stránka je z času na čas aktualizovaná oddelením komunikácie a marketingu. Podobne aj právne upozornenie a zrieknutie sa zodpovednosti sa môžu kedykoľvek zmeniť: napriek tomu sú záväzné pre používateľa, ktorý je vyzvaný, aby sa na ne čo najčastejšie odvolával, aby ich vzal na vedomie.

Akýkoľvek neoprávnený prístup k zdrojovému kódu webovej stránky s cieľom alebo účinkom najmä zavedenia škodlivého softvéru, odklonenia informácií alebo všeobecnejšie zmeny jej štruktúry je zakázaný. Easytrip Transport Services môže prijať alebo dať prijať akékoľvek opatrenie na ukončenie narušenia a zabezpečenie ochrany svojich záujmov.

3. Opis poskytovaných služieb

Účelom webovej stránky je poskytovať informácie o všetkých činnostiach spoločnosti.

Easytrip Transport Services sa snaží poskytovať na webovej stránke čo najpresnejšie informácie. Nenesie však zodpovednosť za opomenutia, nepresnosti alebo nedostatky v aktualizáciách, či už spôsobené ňou samotnou alebo partnermi tretích strán, ktorí jej tieto informácie poskytujú.

Všetky informácie uvedené na webovej stránke sú len orientačné a môžu sa zmeniť. Okrem toho informácie uvedené na webovej stránke nie sú vyčerpávajúce. Poskytuje sa s výhradou akýchkoľvek zmien, ku ktorým došlo od jeho zverejnenia.

4. Obmedzenie zodpovednosti

Easytrip Transport Services nenesie zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu spôsobenú používateľovi alebo jeho zariadeniu v súvislosti s webovým sídlom alebo používaním, nemožnosťou používania alebo dôsledkami používania webového sídla.

Easytrip Transport Services v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za prípadné chyby na webovej stránke, ani za úplnosť a relevantnosť spracovaných informácií a údajov.

Easytrip Transport Services vynakladá maximálne úsilie na to, aby poskytovala webové stránky v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti bezpečnosti a dôvernosti. Nemôže však zaručiť absolútnu bezpečnosť. Nenesie zodpovednosť v prípade nefunkčnosti, nemožnosti prístupu alebo zlých podmienok používania webovej lokality z dôvodu nevhodného zariadenia, porúch na strane poskytovateľa internetového prístupu používateľa, preťaženia internetovej siete alebo z iných dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť.

Preto Easytrip Transport Services neposkytuje žiadnu záruku, že sa na webovej lokalite alebo na webových lokalitách, na ktoré sa odkazuje, nenachádzajú počítačové vírusy alebo iné škodlivé počítačové programy, ani že sa na nej nenachádzajú hackerské útoky alebo iné bezpečnostné diery. Používateľ je zodpovedný za overenie, či používa vhodný antivírusový softvér.

Aby mohol používateľ používať webovú stránku, musí mať zručnosti, hardvér a softvér potrebný na používanie internetu. Používateľ berie na vedomie, že vlastnosti a obmedzenia internetu nemôžu zaručiť dôvernosť, dostupnosť a integritu údajov počas ich tranzitu cez internet.

Easytrip Transport Services si vyhradzuje právo vykonať zmeny alebo dočasne či trvalo prerušiť celú webovú stránku alebo jej časť bez predchádzajúceho upozornenia alebo akejkoľvek náhrady, čo používateľ akceptuje. Rovnako Easytrip Transport Services nenesie zodpovednosť za prípadné chyby, prerušenia alebo nedostupnosť informácií.

Easytrip Transport Services nenesie zodpovednosť za nesplnenie žiadnej zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, ktoré je spôsobené problémami mimo jej primeranej kontroly.

5. Práva duševného vlastníctva

Všetky informácie na webovej lokalite (dokumenty obsiahnuté na webovej lokalite a všetky prvky vytvorené pre webovú lokalitu) sú vlastníctvom Easytrip Transport Services a jej dcérskych spoločností a podliehajú platným predpisom o duševnom vlastníctve.

Akákoľvek extrakcia, prostredníctvom trvalého alebo dočasného prevodu, celého obsahu webovej stránky alebo kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti na iné médium, akýmikoľvek prostriedkami alebo akoukoľvek formou, ako aj opätovné použitie, sprístupnením verejnosti celého obsahu webovej stránky alebo kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti, bez ohľadu na formu, sú nezákonné.

Používateľom tejto webovej stránky sa neudeľuje žiadna licencia ani iné právo ako právo na návštevu webovej stránky. Rozmnožovanie akýchkoľvek a všetkých dokumentov uverejnených na webovej stránke je povolené výlučne na informačné účely v rámci osobného a súkromného používania; akékoľvek rozmnožovanie a akékoľvek používanie kópií vyhotovených na iné účely je výslovne zakázané v súlade s ustanoveniami platných predpisov o duševnom vlastníctve. Easytrip Transport Services si vyhradzuje právo uplatniť svoje práva na príslušnom súde.

Ak nie je uvedené inak, názvy spoločností, logá, produkty a ochranné známky uvedené na tejto webovej stránke sú majetkom Easytrip Transport Services. Nesmú sa používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Easytrip Transport Services. Ak sa rozlišovacie znaky Easytrip Transport Servicespoužijú bez predchádzajúceho súhlasu, Easytrip Transport Services si vyhradzuje právo uplatniť svoje práva na príslušnom súde.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Easytrip Transport Services je zakázaná akákoľvek reprodukcia, prezentácia, úprava, publikovanie, adaptácia všetkých prvkov stránky alebo ich časti, bez ohľadu na použité prostriedky alebo postupy. Akékoľvek žiadosti by mali byť adresované oddeleniu komunikácie a marketingu: contact@easytrip-transport-services.com.

6. Ochrana osobných údajov a cookies

6.1. Naše záväzky

Všetky transakcie s vašimi osobnými údajmi sa vykonávajú v súlade s platnými predpismi, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016).

Easytrip, ako ovládač, rešpektuje nasledujúce princípy:

 • vaše osobné údaje sa používajú iba na výslovné, legitímne a určené účely súvisiace s našimi rôznymi profesiami,
 • zhromažďujú sa iba osobné údaje, ktoré sú pre nás užitočné,
 • vaše osobné údaje neuchovávame po dobe potrebnej na transakcie, pre ktoré boli zhromaždené, alebo po dobu predpísanú predpismi,
 • jasným a transparentným spôsobom vás informujeme najmä o účele použitia vašich osobných údajov, voliteľnom alebo povinnom charaktere vašich odpovedí vo formulároch a o vašich právach na ochranu údajov.

6.2. Zhromažďovanie osobných údajov

Pojem "osobné údaje" znamená akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorá je identifikovaná alebo ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať na základe identifikačného čísla alebo jedného či viacerých prvkov, ktoré sú pre ňu špecifické. Keď Easytrip Transport Services zhromažďuje vaše osobné údaje, toto zhromažďovanie sa vykonáva spravodlivým a transparentným spôsobom vďaka prítomnosti informácií alebo odkazu na tieto Zásady.

Osobné údaje sa môžu zhromažďovať bez toho, aby bol tento zoznam úplný:

> Prostredníctvom formulárov uverejnených na webových stránkach Easytrip Transport Services:

 • prihlásenie sa na odber našich bulletinov,
 • posielať poštu prostredníctvom našich kontaktných formulárov,
 • formulár komentára na blogu,
 • atď;

> Prostredníctvom zhromažďovania osobných údajov pri uzatváraní zmluvy alebo služby, alebo pri jej plnení a riadení súvisiacich služieb, prieskume spokojnosti zákazníkov atď.

Bez ohľadu na podporu zbierky je vo formulároch uvedená povinná povaha odpovedí. Ak si neželáte poskytnúť takéto informácie, je možné, že nebudete mať prístup k určitým službám alebo funkciám. Ďalšie informácie sú určené na to, aby vás lepšie poznali, a preto sú nepovinné.
Pri zhromažďovaní osobných údajov nesiete výhradnú zodpovednosť za právne následky, ktoré vyplývajú z akéhokoľvek skreslenia alebo opomenutia z vašej strany.

6.3. Používanie vašich údajov

Vaše osobné údaje sa používajú iba na účely uvedené vo vstupných formulároch.

Easytrip Transport Services sa zaväzuje spracúvať len také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a nie nadmerné vzhľadom na účely, na ktoré sa zhromažďujú.

Easytrip Transport Services sú zo zákona povinní overiť, či sú vaše osobné údaje presné, úplné a v prípade potreby aktualizované. Môžeme vás požiadať o ich kontrolu alebo o doplnenie vášho súboru.

6.4. Príjemcovia a subdodávatelia

Vaše osobné údaje budú poskytnuté len oprávneným zamestnancom Easytrip Transport Services .
Easytrip Transport Services môže využívať subdodávateľov (akúkoľvek spoločnosť alebo právnickú osobu, ktorá spracúva osobné údaje podľa smerníc správcu údajov) na spracúvanie všetkých alebo časti osobných údajov v rozsahu potrebnom na plnenie ich služieb.
Easytrip Transport Services sa zaväzuje, že vaše osobné údaje nepredá, neprenajme ani neprenesie tretím stranám bez vášho súhlasu.
Easytrip Transport Services môže byť povinná poskytnúť vaše osobné údaje bez vášho predchádzajúceho súhlasu, aby splnila zákonnú požiadavku, regulačný predpis alebo žiadosť o poskytnutie osobných údajov oprávnenej tretej strany.

6.5. Pravidlá ochrany

Easytrip Transport Services sa zaväzuje zaviesť technické a organizačné pravidlá, ktoré pravdepodobne poskytnú primeranú záruku, že osobné údaje, ktoré spracúva, sú chránené primeraným spôsobom, najmä s ohľadom na riziká a vplyvy na súkromie, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.
Tieto opatrenia zabezpečujú, že vaše osobné údaje nebudú poškodené, vymazané alebo k nim nebudú mať prístup neoprávnené tretie strany.

6.6. Kontrola prenosu údajov

Osobné údaje sa uchovávajú na území Európskej únie a neprenášajú sa mimo Európskej únie. V prípade potreby vynakladáme v prípade príjemcov mimo Európskej únie maximálne úsilie na zabezpečenie prísnej kontroly prenosov tak, aby boli obmedzené na krajiny, ktoré Európska komisia uvádza ako krajiny dostatočne chrániace údaje, alebo na príjemcov, ktorí dodržiavajú európske predpisy.

6.7. Trvanie uchovávania

Easytrip Transport Services spracúva a uchováva osobné údaje v bezpečnom prostredí po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Doba uchovávania je uvedená vo formulári na zber údajov a v osobitných podmienkach používania príslušných formulárov.

6.8. Vaše práva

Máte práva:

 • na prístup k vašim osobným údajom,
 • požiadať o ich opravu v prípade chyby alebo ich doplniť,
 • požiadať o ich vymazanie,
 • požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požiadať o ich prenosnosť,
 • namietať proti ich spracovaniu a
 • na definovanie pokynov pre osud vašich údajov po vašej smrti.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, pozrite si časť "Kontakt" nižšie priložením kópie platného dokladu totožnosti (občianskeho preukazu alebo pasu) k vašej žiadosti.

6.9. Vaše povinnosti

Ste povinní dodržiavať ustanovenia zákona týkajúce sa počítačov, súborov a slobôd, ktoré môžu byť zákonom potrestané ako trestný čin.

Predovšetkým sa musíte zdržať akéhokoľvek zhromažďovania, spracovania, zneužitia a vo všeobecnosti akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo narušiť súkromie osobných údajov alebo povesť jednotlivca (jednotlivcov).

6.9.1. Súbory cookie

Súbor cookie je malý textový súbor uložený prehliadačom vo vašom počítači, tablete alebo smartfóne, ktorý nám umožňuje sledovať vašu návštevu. Súbory cookie používame na webovej lokalite Easytrip Transport Services , aby sme vám počas doby platnosti alebo registrácie súboru cookie poskytli lepšie, personalizované a bezpečné prehliadanie.

Pre vašu dokonalú informovanosť, niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na používanie stránky, iné umožňujú optimalizovať a prispôsobiť zobrazený obsah. Súbory cookie sú zhadzované webovými stránkami Easytrip Transport Services alebo tretími stranami.

Ak ste nenastavili prehliadač tak, aby akceptoval tento typ súboru, nebudete mať prístup ku všetkým funkciám stránky Easytrip Transport Services .

Stránka Easytrip Transport Services môže používať 4 kategórie súborov cookie, ktorých účely sú opísané nižšie:

> Štatistické súbory cookie a meranie publika (Google Analytics, AddThis)

Optimalizujú stránku, riešia chyby, zlepšujú kvalitu našich služieb a merajú publikum. Údaje zhromažďované anonymne týmto typom súborov cookie sú:

 • odkiaľ používateľ pochádza (vyhľadávač, kľúčové slová vyhľadávania, odkaz);
 • počet návštev každého používateľa a dátum prvej návštevy, predchádzajúcej návštevy a aktuálnej návštevy;
 • ako dlho zostane používateľ na stránke (kedy sa návšteva začína a kedy končí);
 • stránky, ktoré navštevujete, a informácie, ktoré vyhľadávate alebo sťahujete, vrátane, ale nie výlučne, údajov o polohe, webových denníkov a iných komunikačných údajov;
 • informácie o vašom počítači (vrátane vašej IP adresy), vašich pripojeniach, operačnom systéme, vašom prehliadači.

Používanie týchto súborov cookie neumožňuje identifikáciu ľudí. Ak sa vás tieto informácie týkajú alebo je pravdepodobné, že vás identifikujú, budeme s nimi zaobchádzať ako s osobnými údajmi. Zhromaždené osobné údaje sa preto krížovo nekontrolujú s inými spracúvaniami osobných údajov.

> Reklamné súbory cookie

Tento typ súboru cookie, známy ako "súbor cookie tretej strany", sa odosiela zo serverov domén partnerov Easytrip Transport Services (reklamných agentúr alebo obchodných partnerov). Tieto súbory cookie umožňujú:

 • zobrazovať personalizované reklamy na základe profilu používateľa,
 • obmedziť počet zobrazení každej reklamy,
 • Vyhodnoťte účinnosť reklamnej kampane.

V prípade týchto súborov cookie tretích strán ich upúšťajú externé spoločnosti, za ktoré sú zodpovedné.

> Autentifikačné súbory cookie

Nainštalujú sa, keď sa prihlásite do svojho účtu. Pri ďalšom prihlásení vás identifikuje ako existujúceho používateľa, čím sa vyhnete potrebe zadania používateľského mena na prihlásenie. Tieto súbory cookie používame na to, aby sme vás rozpoznali a ukázali vám tak správne informácie a prispôsobili vaše používanie.

> Predvoľby cookies

Umožňujú nám pomôcť prehliadaču zapamätať si vaše nastavenia, ako napríklad:

 • vaše jazykové preferencie,
 • vaše komunikačné preferencie atď.

Používaním stránky Easytrip Transport Services a zaškrtnutím políčka "Ok, rozumiem" súhlasíte s tým, že na vašom počítači/smartfóne/tablete môžu byť uložené vyššie opísané súbory cookie v súlade s týmto dokumentom (zaškrtávacie políčko pre niektoré súbory cookie).

Dátum vypršania platnosti týchto súborov cookie je maximálne jeden rok od ich prvého vloženia.

Ak si neželáte dostávať tieto súbory cookie, môžete ich kedykoľvek zakázať zmenou nastavení svojho prehliadača. Môžete ich prijať alebo odmietnuť v jednotlivých prípadoch alebo ich odmietnuť raz a navždy. Upozorňujeme vás, že obmedzenie ich používania môže viesť k zhoršeniu navigácie na webovej lokalite Easytrip Transport Services (niektoré funkcie nemusia fungovať).

Konfigurácia každého prehliadača je iná. Je popísaný v ponuke pomocníka vášho prehliadača, ktorá vám umožní vedieť, ako zmeniť svoje želania pre súbory cookie.

6.9.2. Aktualizácia a úprava politiky

Tieto zásady môžu byť upravené, doplnené alebo aktualizované tak, aby boli v súlade s akýmikoľvek legislatívnymi, regulačnými, právnymi alebo technickými zmenami.

Naším cieľom je poskytnúť vám naše zásady a pravidelne vás informovať o akýchkoľvek zmenách týchto zásad, aby ste boli vždy plne informovaní o tom, ako chránime vaše osobné údaje.

6.9.3. Kontaktné údaje

Ak chcete uplatniť svoje práva alebo ak máte akékoľvek otázky či sťažnosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete predložiť akékoľvek odporúčania či pripomienky, pošlite nám e-mail na adresu Kontaktujte nás .

7. Rozhodné právo a súdna právomoc

Všetky spory týkajúce sa platnosti, výkladu tohto právneho upozornenia a odmietnutia zodpovednosti, používania webovej stránky https://www.easytrip-transport-services.com sa riadia právom Holandska. Výlučnú právomoc majú príslušné súdy v Amsterdame.