Правни споменавания

1. Представяне на сайта

Съгласно член 6 от френския Закон No 2004-575 от 21 юни 2004 г. относно доверието в цифровата икономика, потребителите на уебсайта https://www.easytrip-transport-services.com се информират за самоличността на различните страни, участващи в неговото разработване и мониторинг:

Собственик: Egis Easytrip Services SA (френско акционерно дружество) с капитал от 5 000 000 евро, със седалище 15, avenue du Centre – 78286 Guyancourt Cedex – Франция
RCS (Търговски и фирмен регистър) Версай B 754 020 600

Уеб агенция: Peppercube 

Отговорен издател: Отдел "Комуникации" на Easytrip: contact@easytrip-transport-services.com

Доставчик на хостинг услуги: ATE

2. Общи условия за ползване на уебсайта и предлаганите услуги

Използването на уебсайта под името на домейна https://www.easytrip-transport-services.com предполага пълно приемане на описаните по-долу условия. Тези правила и условия могат да бъдат изменяни или допълвани по всяко време; Поради това от потребителите на уебсайта се изисква да ги четат от време на време.

Този уебсайт е нормално достъпен за потребителите по всяко време. Въпреки това, прекъсване по причини, свързани с техническа поддръжка, може да бъде решено от Easytrip Transport Services, който в такъв случай ще положи всички усилия да информира потребителите предварително за датите и часовете на намесата.

Уебсайтът се актуализира от отдел "Комуникация и маркетинг" от време на време. По същия начин правната информация и отказът от отговорност могат да бъдат изменени по всяко време: те все пак са задължителни за потребителя, който е поканен да се позовава на тях възможно най-често, за да ги вземе под внимание.

Забранен е всякакъв неоторизиран достъп до изходния код на уебсайта с цел или резултат, по-специално, въвеждане на злонамерен софтуер, отклоняване на информация или, по-общо, промяна на структурата му. Easytrip Transport Services може да предприеме или да накара да бъдат предприети всякакви мерки, за да прекрати смущенията и да осигури защита на своите интереси.

3. Описание на предоставяните услуги

Целта на Уебсайта е да предостави информация относно всички дейности на компанията.

Easytrip Transport Services се стреми да предоставя възможно най-точна информация на Уебсайта. Въпреки това тя не носи отговорност за пропуски, неточности или недостатъци в актуализациите, независимо дали са причинени от нея самата или от трети страни партньори, които ѝ предоставят тази информация.

Цялата информация, предоставена на Уебсайта, е само ориентировъчна и подлежи на промяна. Освен това информацията, представена на уебсайта, не е изчерпателна. Тя се дава при спазване на всички промени, настъпили след публикуването й.

4. Ограничаване на отговорността

Easytrip Transport Services не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени или последващи загуби или щети, причинени на потребителя или неговото оборудване във връзка с уебсайта или използването, невъзможността за използване или последиците от използването на уебсайта.

Easytrip Transport Services в никакъв случай не носи отговорност за евентуални грешки на уебсайта, нито за пълнотата и уместността на обработваната информация и данни.

Easytrip Transport Services полага максимални усилия, за да предостави Уебсайт в съответствие с най-съвременните постижения по отношение на сигурността и поверителността. Въпреки това тя не може да гарантира абсолютна сигурност. Той не носи отговорност в случай на неправилно функциониране, невъзможност за достъп или лоши условия за използване на Уебсайта поради неподходящо оборудване, вътрешни неизправности на доставчика на достъп до интернет на потребителя, претоварване на интернет мрежата или по други причини извън неговия контрол.

Поради това Easytrip Transport Services не предоставя гаранции за липсата на компютърни вируси или други злонамерени или вредни компютърни програми, както и за липсата на хакерски атаки или други пропуски в сигурността на Уебсайта или на уебсайтовете, свързани с него. Отговорност на потребителя е да провери дали използва подходящ антивирусен софтуер.

За да използва уебсайта, потребителят трябва да има уменията, хардуера и софтуера, необходими за използване на интернет. Потребителят признава, че характеристиките и ограниченията на интернет не могат да гарантират поверителността, наличността и целостта на данните по време на тяхното преминаване през интернет.

Easytrip Transport Services си запазва правото да прави промени или да прекъсва временно или постоянно цялата или част от Уебсайта, без предизвестие или компенсация от какъвто и да е вид, което потребителят приема. По същия начин Easytrip Transport Services не носи отговорност за грешки, прекъсвания или липса на достъп до информация.

Easytrip Transport Services не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, причинено от проблеми извън неговия разумен контрол.

5. Права на интелектуална собственост

Цялата информация на Уебсайта (документите, съдържащи се в Уебсайта, и всички елементи, създадени за Уебсайта) е собственост на Easytrip Transport Services и неговите дъщерни дружества и е предмет на приложимите разпоредби за интелектуална собственост.

Всяко извличане, чрез постоянно или временно прехвърляне, на цялата или качествено или количествено съществена част от съдържанието на уебсайта на друг носител, по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма, както и повторното използване, чрез предоставяне на разположение на обществеността на цялата или качествено или количествено съществена част от съдържанието на уебсайта, Каквато и да е формата, те са незаконни.

На потребителите на този уебсайт не се предоставя никакъв лиценз, нито друго право, освен това да посещават уебсайта. Възпроизвеждането на всички документи, публикувани на уебсайта, е разрешено единствено за информационни цели в контекста на лична и частна употреба; всяко възпроизвеждане и всяко използване на копия, направени за други цели, е изрично забранено в съответствие с разпоредбите на приложимите разпоредби за интелектуална собственост. Easytrip Transport Services си запазва правото да отстоява правата си пред всеки съответен съд.

Освен ако не е посочено друго, имената на компаниите, логата, продуктите и търговските марки, споменати в този уебсайт, са собственост на Easytrip Transport Services. Те не могат да бъдат използвани без предварителното писмено разрешение на Easytrip Transport Services. Ако отличителните знаци на Easytrip Transport Servicesсе използват без предварително разрешение, Easytrip Transport Services си запазва правото да предяви правата си пред съответния съд.

Забранено е всякакво възпроизвеждане, представяне, промяна, публикуване, адаптиране на всички или част от елементите на сайта, независимо от използваните средства или процес, без предварително писмено разрешение от Easytrip Transport Services. Всяко искане трябва да бъде адресирано до отдел "Комуникации и маркетинг": 15, avenue du Centre, CS 20538, Saint-Quentin-en-Yvelines, 78286 Guyancourt Cedex, Франция.

6. Защита на личните данни и бисквитките

6.1. Нашите ангажименти

Всички транзакции с Вашите лични данни се извършват в съответствие с действащите разпоредби и по-специално Общия регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.).

Easytrip, като администратор, спазва следните принципи:

 • Вашите лични данни се използват само за изрични, легитимни и определени цели, свързани с различните ни професии,
 • събират се само личните данни, които са ни полезни,
 • ние не съхраняваме Вашите лични данни извън времето, необходимо за транзакциите, за които са събрани, или тези, предписани от регламентите,
 • Информираме Ви по ясен и прозрачен начин, по-специално за целта на използване на Вашите лични данни, незадължителния или задължителния характер на Вашите отговори във формулярите и Вашите права за защита на данните.

6.2. Събиране на лични данни

Понятието "лични данни" означава всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични за него елементи. Когато Easytrip Transport Services събира Вашите лични данни, това събиране се извършва по честен и прозрачен начин благодарение на наличието на информация или препратка към настоящата Политика.

Лични данни могат да бъдат събирани, без този списък да е изчерпателен:

> Чрез формуляри, публикувани на уебсайтовете на Easytrip Transport Services:

 • абонамент за нашите бюлетини,
 • изпращане на поща чрез нашите форми за контакт,
 • формуляр за коментар в блога,
 • и така нататък;

> Чрез събиране на лични данни по време на сключването на договор или услуга или по време на изпълнението и управлението на свързаните с тях услуги, проучване на удовлетвореността на клиентите и др.

Каквато и да е подкрепата на сборника, задължителният характер на отговорите е посочен във формулярите. Ако не желаете да предоставите такава информация, може да нямате достъп до определени услуги или функции. Друга информация има за цел да ви опознае по-добре и следователно не е задължителна.
Когато събирате лични данни, Вие ще носите цялата отговорност за правните последици, които произтичат от всяко погрешно представяне или пропуски от Ваша страна.

6.3. Използване на Вашите данни

Вашите лични данни се използват само за целите, посочени във формулярите за въвеждане.

Easytrip Transport Services се задължава да обработва само лични данни, които са адекватни, релевантни и не са прекомерни по отношение на целите, за които са събрани.

Easytrip Transport Services са законово задължени да проверяват дали личните ви данни са точни, пълни и, ако е необходимо, актуализирани. Можем да поискаме от вас да ги проверите или да попълните досието си.

6.4. Получатели и подизпълнители

Вашите лични данни се съобщават само на упълномощен персонал на Easytrip Transport Services .
Easytrip Transport Services може да използва подизпълнители (всяко дружество или юридическо лице, което обработва лични данни, спазвайки директивите на Администратора на данни) за обработката на всички или на част от личните данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните услуги.
Easytrip Transport Services се задължава да не продава, отдава под наем или предава Вашите лични данни на трети страни без Вашето съгласие.
Easytrip Transport Services може да бъде задължен да предаде Вашите лични данни без Вашето предварително съгласие, за да изпълни законово изискване, нормативен акт или искане за предоставяне на лични данни от упълномощена трета страна.

6.5. Правила за защита

Easytrip Transport Services се задължава да прилага технически и организационни правила, които могат да предоставят разумна гаранция, че обработваните от него лични данни са защитени по подходящ начин, по-специално по отношение на рисковете и въздействието върху неприкосновеността на личния живот, и то в съответствие с приложимото право.
Тези мерки гарантират, че Вашите лични данни няма да бъдат повредени, изтрити или достъпни за неупълномощени трети страни.

6.6. Контрол на трансфера на данни

Личните данни се съхраняват на територията на Европейския съюз и не се прехвърлят извън Европейския съюз. Когато е приложимо, за получатели извън Европейския съюз полагаме всички усилия, за да осигурим строг контрол на трансферите, така че те да бъдат ограничени до държавите, изброени от Европейската комисия като достатъчно защитени данните или до получатели, които спазват европейските разпоредби.

6.7. Продължителността на консервацията

Easytrip Transport Services обработва и съхранява личните данни в защитена среда за времето, необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани. Периодът на съхранение е посочен във формуляра за събиране и в специалните условия за използване на съответните формуляри.

6.8. Вашите права

Вие имате права:

 • за достъп до Вашите лични данни,
 • да поиска тяхното отстраняване в случай на грешка или да ги попълни,
 • за да поискате изтриването им,
 • да поискат ограничаване на обработването им,
 • да поискат тяхната преносимост,
 • да се противопоставят на тяхната обработка, и
 • да определите насоки за съдбата на вашите данни след смъртта ви.

За да упражните правата си, моля, вижте раздел "Контакт" по-долу, като приложите към искането си копие от валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт).

6.9. Вашите задължения

От Вас се изисква да спазвате разпоредбите на закона, отнасящи се до компютрите, файловете и свободите, от които законът може да бъде наказан като престъпление.

По-специално, трябва да се въздържате от събиране, обработка, злоупотреба и като цяло от всяко действие, което може да наруши поверителността на личните данни или репутацията на физическото лице (лица).

6.9.1. Бисквитки

Бисквитката е малък текстов файл, запазен от браузъра на вашия компютър, таблет или смартфон, който ни позволява да проследяваме посещението ви. Използваме "бисквитки" на уебсайта Easytrip Transport Services , за да ви осигурим по-добро, персонализирано и сигурно сърфиране в периода на валидност или регистрация на "бисквитката".

За да получите точна информация, някои "бисквитки" са от съществено значение за използването на сайта, а други позволяват да се оптимизира и персонализира показваното съдържание. Бисквитките се пускат от Easytrip Transport Services или от трети страни.

Ако не сте настроили браузъра си да приема този тип файлове, няма да имате достъп до всички функции на сайта Easytrip Transport Services .

Сайтът Easytrip Transport Services може да използва 4 категории бисквитки, чиито цели са описани по-долу:

> Статистически бисквитки и измерване на аудиторията (Google Analytics, AddThis)

Те оптимизират сайта, решават бъгове, подобряват качеството на нашите услуги и измерват аудиторията. Данните, събирани анонимно от този вид бисквитки, са:

 • откъде идва даден потребител (търсачка, ключови думи за търсене, връзка);
 • броя на посещенията на всеки потребител и датата на първото посещение, предишното посещение и текущото посещение;
 • колко дълго потребителят остава на Сайта (кога започва посещението и кога приключва);
 • страниците, които посещавате, и информацията, която търсите или изтегляте, включително, но не само, данни за местоположението, блогове и други комуникационни данни;
 • информация за Вашия компютър (включително Вашия IP адрес), Вашите връзки, Вашата операционна система, Вашия браузър.

Използването на тези бисквитки не позволява идентифицирането на хора. Когато тази информация Ви засяга или има вероятност да Ви идентифицира, ние ще я третираме като лични данни. Следователно събраните лични данни не се проверяват с други данни за обработка на лични данни.

> Рекламни бисквитки

Със съгласието на Egis този тип "бисквитки", известни като "бисквитки на трети страни", се пускат от сървърите на домейните на партньорите на Easytrip Transport Services (рекламни агенции или търговски партньори). Тези бисквитки позволяват:

 • показване на персонализирани реклами въз основа на профила на потребителя,
 • ограничаване на броя на появяванията на всяка реклама,
 • оценка на ефективността на рекламната кампания.

За тези бисквитки на трети страни те отпадат от външни компании под тяхна отговорност.

> Бисквитки за удостоверяване

Те се инсталират, след като влезете в профила си. Следващия път, когато влезете, той ви идентифицира като съществуващ потребител, избягвайки необходимостта да въведете потребителското си име, за да влезете. Ние използваме тези бисквитки, за да ви разпознаем и по този начин да ви покажем правилната информация и да персонализираме използването ви.

> Бисквитки за предпочитания

Те ни позволяват да помогнем на Вашия браузър да запомни Вашия, като например:

 • Вашите езикови предпочитания,
 • Вашите предпочитания за комуникация и др.

С използването на сайта Easytrip Transport Services и поставянето на отметка в квадратчето "Добре, разбирам" се съгласявате, че описаните по-горе "бисквитки" могат да бъдат пускани на вашия компютър/смартфон/таблет в съответствие с този документ (отметка за някои "бисквитки").

Датата на изтичане на тези бисквитки е максимум една година от първото им поставяне.

Ако предпочитате да не получавате тези бисквитки, можете по всяко време да ги деактивирате, като промените настройките на браузъра си. Можете да ги приемате или отхвърляте за всеки отделен случай или да ги откажете веднъж завинаги. Обръщаме ви внимание, че ограничаването на използването им може да доведе до влошаване на навигацията в уебсайта Easytrip Transport Services (някои функции може да не работят повече).

Конфигурацията на всеки браузър е различна. Тя е описана в помощното меню на Вашия браузър, което ще Ви позволи да знаете как да промените желанията си за бисквитки.

6.9.2. Актуализиране и промяна на политиката

Тази Политика може да бъде променяна, допълвана или актуализирана, за да отговаря на всякакви законодателни, регулаторни, съдебни или технически промени.

Нашата цел е да Ви предоставим нашата Политика и редовно да Ви уведомяваме за всички промени в тази Политика, така че винаги да сте напълно информирани за това как защитаваме Вашата лична информация.

6.9.3. Контакт

За да упражните правата си или ако имате въпроси или оплаквания относно тази Политика за поверителност, или ако желаете да направите препоръки или коментари, моля, свържете се с нас по имейл на DPO.EGIS@EGIS.FR или писмено на следния пощенски адрес: EGIS SA / DPO, Правен отдел, 15 avenue du center, CS 20538 Guyancourt, 78286, SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, ФРАНЦИЯ.

 

7. Приложимо право и юрисдикция

Всеки спор, свързан с валидността, с тълкуването на това правно известие и отказ от отговорност, с използването на https://www.easytrip-transport-services.com на уебсайта, се урежда от френското законодателство. Съответните съдилища в Париж имат изключителна компетентност.